Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.36.36.H38-230217-0003 17/02/2023 24/02/2023 22/03/2023
Trễ hạn 18 ngày.
LỒ A QUẢN UBND xã Mường Bo