Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.23.37.H38-230810-0001 10/08/2023 11/08/2023 14/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG SEO PÁO UBND xã Lùng Thẩn
2 000.23.37.H38-230828-0001 28/08/2023 29/08/2023 31/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
GIÀNG SEO TRÁNG UBND xã Lùng Thẩn