Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.26.36.H38-230210-0003 10/02/2023 13/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN SƠN UBND xã Liên Minh
2 000.26.36.H38-230608-0002 08/06/2023 09/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TẨN VẦN PHẤU UBND xã Liên Minh
3 000.26.36.H38-230608-0001 08/06/2023 09/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHẢO DÀO PHẤU UBND xã Liên Minh
4 000.26.36.H38-230608-0003 08/06/2023 09/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHẢO THÙNG DẢO UBND xã Liên Minh
5 000.26.36.H38-230608-0005 08/06/2023 09/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG A LỜ UBND xã Liên Minh
6 000.26.36.H38-230608-0004 08/06/2023 09/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO VĂN VẤN UBND xã Liên Minh
7 000.26.36.H38-230608-0006 08/06/2023 09/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÀNG A DÌA UBND xã Liên Minh