Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.25.32.H38-230518-0001 18/05/2023 19/05/2023 22/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG LAN HƯƠNG UBND Xã Gia Phú