Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.33.32.H38-230831-0002 31/08/2023 05/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 16 ngày.
ĐỖ THỊ ĐÀO UBND xã Xuân Giao
2 000.33.32.H38-230831-0001 31/08/2023 11/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN VĂN LỢI UBND xã Xuân Giao