Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.24.32.H38-230118-0001 18/01/2023 19/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN HẢO UBND Xã Bản Phiệt
2 000.24.32.H38-230210-0003 10/02/2023 13/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐOÀN VĂN TÁM UBND Xã Bản Phiệt