Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.23.32.H38-230214-0001 14/02/2023 15/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHÙNG THỊ THẮM UBND xã Bản Cầm