Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.20.33.H38-230118-0001 18/01/2023 19/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÝ PHƯƠNG LAN UBND Thị trấn Bát Xát
2 000.20.33.H38-230822-0004 22/08/2023 29/08/2023 05/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HỒ VĂN TÈN UBND Thị trấn Bát Xát