Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.22.32.H38-230601-0001 02/06/2023 05/06/2023 13/06/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM THỊ NHÀN UBND TT Tằng Loỏng
2 000.22.32.H38-230705-0020 05/07/2023 06/07/2023 07/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN LỄ UBND TT Tằng Loỏng
3 000.22.32.H38-230705-0019 05/07/2023 06/07/2023 07/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HIẾU UBND TT Tằng Loỏng
4 000.22.32.H38-230705-0022 05/07/2023 06/07/2023 07/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐỨC THĂNG UBND TT Tằng Loỏng
5 000.22.32.H38-230705-0023 05/07/2023 06/07/2023 07/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TỈNH UBND TT Tằng Loỏng