Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.38.36.H38-230526-0001 26/05/2023 02/06/2023 05/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG A SINH UBND phường Sa Pả
2 000.38.36.H38-230607-0011 07/06/2023 19/06/2023 12/09/2023
Trễ hạn 61 ngày.
THÀO A LỀNH UBND phường Sa Pả