Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.36.H38-230717-0001 17/07/2023 18/07/2023 20/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ THƠ UBND phường Sa Pa
2 000.00.36.H38-230717-0004 17/07/2023 18/07/2023 20/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ CHUYÊN UBND phường Sa Pa
3 000.00.36.H38-230717-0005 17/07/2023 18/07/2023 20/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ MINH UBND phường Sa Pa