Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.40.36.H38-230706-0004 06/07/2023 07/07/2023 10/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ VĂN THÀNH UBND phường Phan Si Păng