Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.41.36.H38-230316-0001 16/03/2023 17/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HẠNG A PHỬ UBND phường Ô Quý Hồ