Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.21.32.H38-230210-0005 14/02/2023 15/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ NGÂN UBND Thị trấn Phố Lu
2 000.21.32.H38-230210-0003 14/02/2023 15/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐẠI NGỌC UBND Thị trấn Phố Lu
3 000.21.32.H38-230210-0002 14/02/2023 15/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VŨ QUẢNG UBND Thị trấn Phố Lu
4 000.21.32.H38-230210-0004 14/02/2023 15/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐẠI NGỌC UBND Thị trấn Phố Lu
5 000.21.32.H38-230220-0002 21/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH THỊ LIỄU UBND Thị trấn Phố Lu
6 000.21.32.H38-230221-0011 21/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ VINH UBND Thị trấn Phố Lu