Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.28.36.H38-230316-0001 16/03/2023 03/05/2023 05/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐỨC HÙNG UBND phường Hàm Rồng