Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.28.30.H38-230720-0007 20/07/2023 17/08/2023 04/09/2023
Trễ hạn 12 ngày.
VŨ THỊ KIM HOA ( NKT NGUYỄN NGỌC THÀNG) UBND phường Pom Hán