Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.25.30.H38-230329-0032 29/03/2023 30/03/2023 31/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ HỒNG UBND phường Kim Tân