Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.24.30.H38-230511-0005 11/05/2023 17/05/2023 18/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN SƠN UBND phường Duyên Hải