Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.40.33.H38-220826-0001 30/08/2022 15/09/2022 27/01/2023
Trễ hạn 96 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH HẰNG UBND xã Trịnh Tường
2 000.40.33.H38-230227-0002 27/02/2023 20/03/2023 16/05/2023
Trễ hạn 40 ngày.
SÌN MINH ĐIỆP UBND xã Trịnh Tường
3 000.40.33.H38-230224-0001 27/02/2023 20/03/2023 16/05/2023
Trễ hạn 40 ngày.
GIÀNG A MÙA UBND xã Trịnh Tường
4 000.40.33.H38-230306-0015 06/03/2023 13/03/2023 16/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VÙ A THẾNH UBND xã Trịnh Tường
5 000.40.33.H38-230315-0003 16/03/2023 17/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHÀN ANH THƯ UBND xã Trịnh Tường
6 000.40.33.H38-230315-0002 16/03/2023 17/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LY SEO PÁO UBND xã Trịnh Tường