Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.39.33.H38-230206-0002 06/02/2023 07/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHẢO LÁO LỞ UBND xã Tòng Sành
2 000.39.33.H38-230208-0009 08/02/2023 09/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
CHẢO TẢ MẨY UBND xã Tòng Sành
3 000.39.33.H38-230208-0008 08/02/2023 09/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TẨN LỞ MẨY UBND xã Tòng Sành
4 000.39.33.H38-230208-0007 08/02/2023 09/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÝ LÁO TẢ UBND xã Tòng Sành