Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.41.33.H38-230202-0006 02/02/2023 03/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
SÙNG A RÙA UBND xã Trung Lèng Hồ
2 000.41.33.H38-230315-0001 15/03/2023 05/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 13 ngày.
THÀO THỊ SẤY UBND xã Trung Lèng Hồ
3 000.41.33.H38-230317-0001 17/03/2023 09/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
THÀO THỊ SẤY UBND xã Trung Lèng Hồ
4 000.41.33.H38-230424-0005 24/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VỪ A DI UBND xã Trung Lèng Hồ