Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.38.33.H38-230718-0004 19/07/2023 20/07/2023 21/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
SÙNG A CHÍNH UBND xã Sàng Ma Sáo