Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.29.37.H38-230619-0002 19/06/2023 22/06/2023 27/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
SÙNG THỊ MAY UBND xã Sán Chải
2 000.29.37.H38-230919-0002 19/09/2023 21/09/2023 22/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG THỊ HỒNG MAI UBND xã Sán Chải
3 000.29.37.H38-230920-0002 20/09/2023 21/09/2023 22/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG SEO TỎA UBND xã Sán Chải