Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.30.30.H38-221125-0001 16/02/2023 23/02/2023 06/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG UBND Xã Thống Nhất
2 000.30.30.H38-221124-0003 16/02/2023 23/02/2023 06/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG UBND Xã Thống Nhất
3 000.30.30.H38-230322-0003 22/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ VĂN HỮU UBND Xã Thống Nhất
4 000.30.30.H38-230605-0015 05/06/2023 09/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
MÃ THỊ LÁI ( MTP: NÔNG THỊ ĐIẾNG) UBND Xã Thống Nhất
5 000.30.30.H38-230605-0016 05/06/2023 09/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM KHÁNH TÙNG ( MTP: PHẠM ĐỨC NHÂN) UBND Xã Thống Nhất
6 000.30.30.H38-230726-0001 26/07/2023 09/08/2023 15/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG UBND Xã Thống Nhất