Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.36.33.H38-220928-0015 12/10/2022 11/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
TỪ THỊ HỒNG UBND xã Phìn Ngan
2 000.36.33.H38-230516-0003 18/05/2023 19/05/2023 23/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VÀNG LÁO LÙ UBND xã Phìn Ngan
3 000.36.33.H38-230516-0002 18/05/2023 19/05/2023 23/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VÀNG LÁO LÙ UBND xã Phìn Ngan