Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.22.30.H38-230316-0019 16/03/2023 10/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 12 ngày.
VŨ GIA HÀO UBND phường Bình Minh
2 000.22.30.H38-230524-0017 24/05/2023 26/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ QUỐC VIỆT UBND phường Bình Minh
3 000.22.30.H38-230608-0024 08/06/2023 09/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THU HẰNG UBND phường Bình Minh
4 000.22.30.H38-230608-0022 08/06/2023 09/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ KIM KHÁNH UBND phường Bình Minh
5 000.22.30.H38-230608-0023 08/06/2023 09/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THU HẰNG UBND phường Bình Minh
6 000.22.30.H38-230608-0025 08/06/2023 09/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THU HẰNG UBND phường Bình Minh