Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.21.30.H38-230103-0002 03/01/2023 05/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ NGA UBND phường Bắc Lệnh