Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.20.30.H38-230117-0005 17/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LA THỊ MÓI UBND phường Bắc Cường