Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.26.37.H38-230413-0001 13/04/2023 14/04/2023 17/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG VĂN THON UBND xã Nàn Sán
2 000.26.37.H38-230913-0007 13/09/2023 14/09/2023 20/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
SÙNG SEO PHỀNH UBND xã Nàn Sán
3 000.26.37.H38-230913-0006 13/09/2023 14/09/2023 20/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LỒ VĂN VƯƠNG UBND xã Nàn Sán