Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.33.33.H38-221201-0002 01/12/2022 06/12/2022 20/02/2023
Trễ hạn 54 ngày.
NGUYỄN XUÂN THÀNH UBND xã Nậm Pung
2 000.33.33.H38-230224-0060 24/02/2023 28/02/2023 17/03/2023
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYEN TIEN ANH UBND xã Nậm Pung
3 000.33.33.H38-230525-0003 29/05/2023 30/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TẨN LÁO TẢ UBND xã Nậm Pung
4 000.33.33.H38-221229-0004 29/12/2022 03/01/2023 20/02/2023
Trễ hạn 34 ngày.
SẺ VĂN YÊN UBND xã Nậm Pung
5 000.33.33.H38-221229-0003 29/12/2022 03/01/2023 20/02/2023
Trễ hạn 34 ngày.
SẺ VĂN YÊN UBND xã Nậm Pung
6 000.33.33.H38-221229-0002 29/12/2022 03/01/2023 20/02/2023
Trễ hạn 34 ngày.
SẺ VĂN YÊN UBND xã Nậm Pung
7 000.33.33.H38-221229-0001 29/12/2022 03/01/2023 20/02/2023
Trễ hạn 34 ngày.
SẺ VĂN YÊN UBND xã Nậm Pung