Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.32.33.H38-230407-0001 07/04/2023 10/04/2023 11/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CAO THỊ THÁI UBND xã Nậm Chạc