Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.31.33.H38-230919-0003 19/09/2023 20/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÀNG VĂN ĐỊNH UBND xã Mường Vi