Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.30.33.H38-230825-0016 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ HUYỀN HIỀN UBND xã Mường Hum
2 000.30.33.H38-230825-0018 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ THƠM UBND xã Mường Hum
3 000.30.33.H38-230825-0019 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ THƠM UBND xã Mường Hum
4 000.30.33.H38-230825-0021 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÚ THỊ THƠM UBND xã Mường Hum
5 000.30.33.H38-230825-0017 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ HUYỀN HIỀN UBND xã Mường Hum
6 000.30.33.H38-230825-0020 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ THƠM UBND xã Mường Hum
7 000.30.33.H38-230825-0022 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ THƠM UBND xã Mường Hum
8 000.30.33.H38-230825-0023 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ THƠM UBND xã Mường Hum
9 000.30.33.H38-230825-0024 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN THỊ THANH UBND xã Mường Hum
10 000.30.33.H38-230825-0025 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG THỊ BẰNG UBND xã Mường Hum
11 000.30.33.H38-230825-0026 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG THỊ BẰNG UBND xã Mường Hum
12 000.30.33.H38-230825-0028 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG LÁO SAN UBND xã Mường Hum
13 000.30.33.H38-230825-0027 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TẨN LÁO TẢ UBND xã Mường Hum
14 000.30.33.H38-230825-0029 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TẨN LÁO SAN UBND xã Mường Hum