Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.27.38.H38-221223-0001 05/01/2023 10/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
HOÀNG THỊ ĐÔI UBND xã Khánh Yên Trung
2 000.27.38.H38-230620-0002 20/06/2023 21/06/2023 29/06/2023
Trễ hạn 6 ngày.
HOÀNG VĂN NGHIÊM UBND xã Khánh Yên Trung
3 000.27.38.H38-230620-0004 21/06/2023 22/06/2023 29/06/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HOÀNG NGỌC SƠN UBND xã Khánh Yên Trung