Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.29.33.H38-221128-0001 28/11/2022 05/12/2022 16/05/2023
Trễ hạn 115 ngày.
UBND XÃ DỀN THÀNG UBND xã Dền Thàng
2 000.29.33.H38-221129-0004 29/11/2022 06/12/2022 16/05/2023
Trễ hạn 114 ngày.
SÙNG A CÙ UBND xã Dền Thàng
3 000.29.33.H38-221228-0003 28/12/2022 29/12/2022 01/02/2023
Trễ hạn 24 ngày.
TRÁNG A TÙNG UBND xã Dền Thàng
4 000.29.33.H38-230302-0001 02/03/2023 03/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÀNG A TẢNH UBND xã Dền Thàng
5 000.29.33.H38-230302-0003 02/03/2023 03/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÀNG A TẢNH UBND xã Dền Thàng
6 000.29.33.H38-230302-0002 02/03/2023 03/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÀNG A TẢNH UBND xã Dền Thàng
7 000.29.33.H38-230306-0004 06/03/2023 07/03/2023 08/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
SÙNG A LÂU UBND xã Dền Thàng
8 000.29.33.H38-230308-0001 08/03/2023 09/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
GIÀNG A CÁ UBND xã Dền Thàng
9 000.29.33.H38-230320-0002 20/03/2023 21/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
GIÀNG A VÊNH UBND xã Dền Thàng
10 000.29.33.H38-230320-0001 20/03/2023 21/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
GIÀNG A VÊNH UBND xã Dền Thàng