Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.24.33.H38-230223-0004 23/02/2023 24/02/2023 26/02/2023
Trễ hạn 0 ngày.
PHẠM VĂN TUÂN UBND xã Bản Vược