Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 331403230800211 02/08/2023 23/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN HUY HOÀNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
2 331403230700210 21/07/2023 11/08/2023 18/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN HUY HOÀNG Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả