Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.20.37.H38-230712-0008 12/07/2023 13/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LY SEO XÈNG UBND xã Bản Mế
2 000.20.37.H38-230712-0007 12/07/2023 13/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LY SEO XÈNG UBND xã Bản Mế
3 000.20.37.H38-230713-0003 13/07/2023 14/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
SÈN THỊ CHỂN UBND xã Bản Mế
4 000.20.37.H38-230718-0005 18/07/2023 19/07/2023 24/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG SEO SỪ UBND xã Bản Mế
5 000.20.37.H38-230718-0004 18/07/2023 19/07/2023 24/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VÀNG VĂN NAM UBND xã Bản Mế
6 000.20.37.H38-230718-0003 18/07/2023 19/07/2023 24/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VÀNG THỊ SỦI UBND xã Bản Mế
7 000.20.37.H38-230718-0002 18/07/2023 19/07/2023 24/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
SÙNG SEO SỂNH UBND xã Bản Mế
8 000.20.37.H38-230718-0001 18/07/2023 19/07/2023 24/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRÁNG SEO TRẮNG UBND xã Bản Mế
9 000.20.37.H38-230726-0004 26/07/2023 27/07/2023 28/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG SEO SỚ UBND xã Bản Mế
10 000.20.37.H38-230726-0005 26/07/2023 27/07/2023 28/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG SEO PHÀNH UBND xã Bản Mế