Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.22.33.H38-230320-0002 21/03/2023 24/03/2023 28/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HẦU SEO SẢNG UBND xã A Mú Sung
2 000.22.33.H38-230322-0002 24/03/2023 27/03/2023 28/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TẨN LÁO LỞ UBND xã A Mú Sung
3 000.22.33.H38-230322-0001 24/03/2023 27/03/2023 28/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
MA SEO SANG UBND xã A Mú Sung