Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.21.33.H38-230410-0001 10/04/2023 17/04/2023 19/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
SÙNG A KHỨ UBND xã A Lù
2 000.21.33.H38-221211-0001 13/02/2023 14/02/2023 07/03/2023
Trễ hạn 15 ngày.
LƯ THU HÀ UBND xã A Lù
3 000.21.33.H38-230213-0001 13/02/2023 14/02/2023 07/03/2023
Trễ hạn 15 ngày.
TẨN LÁO TẢ UBND xã A Lù
4 000.21.33.H38-230419-0003 19/04/2023 26/04/2023 04/05/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÙ THỊ KIM PHƯỢNG UBND xã A Lù