Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.07.30.H38-240131-0006 01/02/2024 20/02/2024 28/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN HỒNG - DH Phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai
2 000.07.30.H38-240111-0002 11/01/2024 23/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - XT Phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai
3 000.07.30.H38-231222-0001 22/12/2023 22/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VIỄN THÔNG LÀO CAI ( TRẦN MINH ĐỨC) - BM Phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai
4 000.21.30.H38-240112-0001 12/01/2024 16/02/2024 28/02/2024
Trễ hạn 8 ngày.
CAO VĂN HOÀN (ĐỖ THỊ OANH) UBND phường Bắc Lệnh
5 000.21.30.H38-231215-0002 15/12/2023 10/01/2024 12/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG BÍCH QUÝ (HOÀNG MẠNH THÔNG) UBND phường Bắc Lệnh
6 000.22.30.H38-231122-0003 22/11/2023 24/11/2023 11/01/2024
Trễ hạn 33 ngày.
NGUYỄN THỊ MINH UBND phường Bình Minh
7 000.22.30.H38-231122-0009 22/11/2023 24/11/2023 11/01/2024
Trễ hạn 33 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒNG LUYẾN UBND phường Bình Minh
8 000.22.30.H38-231127-0006 28/11/2023 30/11/2023 11/01/2024
Trễ hạn 29 ngày.
LA XUÂN TRƯỜNG UBND phường Bình Minh
9 000.22.30.H38-231128-0002 28/11/2023 30/11/2023 11/01/2024
Trễ hạn 29 ngày.
ĐẶNG XUÂN HẢI UBND phường Bình Minh
10 000.22.30.H38-231128-0007 29/11/2023 01/12/2023 11/01/2024
Trễ hạn 28 ngày.
LƯƠNG THỊ LIỄU UBND phường Bình Minh
11 000.30.30.H38-240221-0001 21/02/2024 22/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HÀ THỊ THU UBND Xã Thống Nhất
12 000.24.30.H38-240201-0017 01/02/2024 07/02/2024 15/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
TRƯƠNG PHU MÌN UBND phường Duyên Hải
13 000.29.30.H38-230921-0013 21/09/2023 25/09/2023 05/02/2024
Trễ hạn 94 ngày.
NGUYỄN VĂN HIẾU Ubnd xã Cốc San
14 000.33.30.H38-240102-0005 02/01/2024 03/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
MA THỊ THƠM UBND xã Đồng Tuyển
15 000.33.30.H38-231204-0001 04/12/2023 02/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
ĐOÀN THỊ NGUỒN UBND xã Đồng Tuyển
16 000.36.30.H38-240201-0001 01/02/2024 05/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 12 ngày.
PHẠM VĂN TIỆP UBND xã Vạn Hòa
17 000.36.30.H38-240109-0002 09/01/2024 10/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÝ THỊ YÊN UBND xã Vạn Hòa
18 000.36.30.H38-231123-0002 23/11/2023 27/11/2023 21/02/2024
Trễ hạn 61 ngày.
NGUYỄN XUÂN HIẾU UBND xã Vạn Hòa
19 000.36.30.H38-240126-0001 26/01/2024 30/01/2024 21/02/2024
Trễ hạn 16 ngày.
ĐỖ VĂN THU UBND xã Vạn Hòa
20 000.36.30.H38-240126-0002 26/01/2024 30/01/2024 21/02/2024
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN THỊ VỪNG UBND xã Vạn Hòa
21 000.36.30.H38-240116-0002 16/01/2024 23/01/2024 21/02/2024
Trễ hạn 21 ngày.
PHẠM ĐỨC LONG UBND xã Vạn Hòa
22 000.00.30.H38-240119-0005 19/01/2024 24/01/2024 14/02/2024
Trễ hạn 15 ngày.
VŨ HUY HOÀNG
23 000.00.30.H38-231101-0003 01/11/2023 22/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 66 ngày.
NGUYỄN THỊ THÌN - TN
24 000.00.30.H38-231101-0005 01/11/2023 22/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 66 ngày.
ĐỖ VĂN CHUNG - CS
25 000.00.30.H38-240102-0001 02/01/2024 15/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN CÔNG TRỊNH (TĐ 58) - BM
26 000.00.30.H38-240102-0005 02/01/2024 15/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TÔ MINH KIÊN (TĐ 62) - BM
27 000.00.30.H38-240102-0007 02/01/2024 15/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TÔ MINH KIÊN (TĐ 25) - XT
28 000.00.30.H38-240102-0008 02/01/2024 15/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN CÔNG TRỊNH (TĐ 633) - PH
29 000.00.30.H38-240102-0009 02/01/2024 15/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN CÔNG TRỊNH (TĐ 634) - PH
30 000.00.30.H38-240102-0013 02/01/2024 15/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGÔ HOÀNG HIỆP (TĐ 76) - BM
31 000.00.30.H38-240102-0015 02/01/2024 15/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ĐINH THỊ THÚY (TĐ 65) - BM
32 000.00.30.H38-240102-0016 02/01/2024 16/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
BÀN PHƯƠNG ANH
33 000.00.30.H38-240102-0020 02/01/2024 15/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
VŨ THỊ THỦY ( TĐ 39) - XT
34 000.00.30.H38-231102-0006 02/11/2023 23/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 65 ngày.
TRỊNH THỊ TÂM - TN
35 000.00.30.H38-231102-0009 02/11/2023 23/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 65 ngày.
ĐỖ VĂN QUỲNH - TN
36 000.00.30.H38-231102-0031 02/11/2023 23/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 65 ngày.
ĐỖ VĂN TRUNG - TN
37 000.00.30.H38-240103-0010 03/01/2024 16/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN THỊ THẢO ( TĐ 68) - BM
38 000.00.30.H38-240103-0008 03/01/2024 17/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN HỮU THANH
39 000.00.30.H38-240103-0015 03/01/2024 16/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN ( TĐ 565) - XT
40 000.00.30.H38-230803-0009 03/08/2023 24/08/2023 22/02/2024
Trễ hạn 129 ngày.
VÀNG THỊ KIM TUYẾN - PH
41 000.00.30.H38-231103-0007 03/11/2023 24/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 64 ngày.
GIÀNG TRUNG THÀNH ( TĐ 60) - BC
42 000.00.30.H38-231103-0009 03/11/2023 24/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 64 ngày.
GIÀNG TRUNG THÀNH ( TĐ 59)- BC
43 000.00.30.H38-231103-0010 03/11/2023 24/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 64 ngày.
GIÀNG TRUNG THÀNH - TĐ 61 - BC
44 000.00.30.H38-231103-0008 03/11/2023 24/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 64 ngày.
GIÀNG TRUNG THÀNH (TĐ 14)- BC
45 000.00.30.H38-240104-0001 04/01/2024 17/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN CÔNG TRỊNH ( TĐ 54) - NC
46 000.00.30.H38-240104-0002 04/01/2024 17/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN ( TĐ 55) - BM
47 000.00.30.H38-240104-0003 04/01/2024 17/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN ( TĐ 139) - VH
48 000.00.30.H38-240104-0004 04/01/2024 17/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TÔ MINH KIÊN (TĐ 60) - BM
49 000.00.30.H38-240104-0006 04/01/2024 17/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN CÔNG TRỊNH ( TĐ 453) - BM
50 000.00.30.H38-240104-0026 04/01/2024 17/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ THANH ( TĐ 44) - XT
51 000.00.30.H38-240104-0028 04/01/2024 25/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÙ THỊ NGA ( TĐ 25) - BM
52 000.00.30.H38-240104-0029 04/01/2024 17/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ MẠNH HÙNG ( TĐ 65) - BM
53 000.00.30.H38-230504-0010 04/05/2023 25/05/2023 02/01/2024
Trễ hạn 157 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN - ĐT
54 000.00.30.H38-230704-0001 04/07/2023 25/07/2023 22/02/2024
Trễ hạn 151 ngày.
ĐOÀN TRUNG KIÊN - NC
55 000.00.30.H38-240105-0001 05/01/2024 19/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ LAN
56 000.00.30.H38-240105-0020 05/01/2024 18/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGÔ VĂN CẢNH ( TĐ 246) - DH
57 000.00.30.H38-240105-0022 05/01/2024 18/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ THỊ THU HUYỀN ( TĐ 06) - XT
58 000.00.30.H38-240105-0023 05/01/2024 18/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ THỊ THU HUYỀN ( TĐ 07) - XT
59 000.00.30.H38-230505-0001 05/05/2023 26/05/2023 02/01/2024
Trễ hạn 156 ngày.
VŨ THỊ ĐOÀN - LC
60 000.00.30.H38-230905-0002 05/09/2023 26/09/2023 22/02/2024
Trễ hạn 106 ngày.
TRẦN QUANG TRƯỜNG - NC
61 000.00.30.H38-231005-0020 05/10/2023 16/11/2023 22/02/2024
Trễ hạn 69 ngày.
TRÀN THỊ CHANH - CL
62 000.00.30.H38-231205-0001 05/12/2023 26/12/2023 22/02/2024
Trễ hạn 41 ngày.
ĐỖ THỊ HẠT ( TĐ 263) - DH
63 000.00.30.H38-231205-0023 05/12/2023 26/12/2023 10/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN XUÂN THÀNH - TN
64 000.00.30.H38-231205-0035 05/12/2023 15/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN VĂN KHIỂN - CL
65 000.00.30.H38-231205-0037 05/12/2023 18/12/2023 11/01/2024
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH (TĐ 109) - BC
66 000.00.30.H38-230906-0001 06/09/2023 27/09/2023 22/02/2024
Trễ hạn 105 ngày.
PHẠM VĂN KHOA - CS
67 000.00.30.H38-230906-0012 06/09/2023 27/09/2023 22/02/2024
Trễ hạn 105 ngày.
NGUYỄN THỊ LƯỢT - CS
68 000.00.30.H38-231106-0007 06/11/2023 27/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 63 ngày.
TRẦN VĂN NAM - TN
69 000.00.30.H38-231106-0012 06/11/2023 27/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 63 ngày.
VŨ THỊ LAN - TN
70 000.00.30.H38-231206-0033 06/12/2023 17/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN BÁ ĐÔNG (TĐ 48) - BM
71 000.00.30.H38-231206-0036 06/12/2023 27/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG THANH THÚY (TĐ 15) - PH
72 000.00.30.H38-231206-0042 06/12/2023 18/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN CÔNG TRỌNG (TĐ 53) - BM
73 000.00.30.H38-231107-0002 07/11/2023 19/12/2023 22/02/2024
Trễ hạn 46 ngày.
PHAN THỊ CÚC - LC
74 000.00.30.H38-240108-0011 08/01/2024 19/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ THANH HÀ ( TĐ 70) - BM
75 000.00.30.H38-240108-0015 08/01/2024 19/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HẢI LÝ (THỬA ĐẤT SỐ 138) - VH
76 000.00.30.H38-240108-0020 08/01/2024 19/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM THỊ PHẤN ( TĐ 68) - BM
77 000.00.30.H38-240108-0021 08/01/2024 19/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM THỊ PHẤN ( TĐ 67) - BM
78 000.00.30.H38-231208-0026 08/12/2023 29/12/2023 30/01/2024
Trễ hạn 21 ngày.
KHÚC VĂN CHIẾN - DH
79 000.00.30.H38-231208-0027 08/12/2023 29/12/2023 30/01/2024
Trễ hạn 21 ngày.
BÙI VĂN QUYẾN - DH
80 000.00.30.H38-240109-0003 09/01/2024 30/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHAN THỊ CÚC - LC
81 000.00.30.H38-240109-0005 09/01/2024 22/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN ĐIỆP (THỬA 148) - VH
82 000.00.30.H38-230609-0016 09/06/2023 30/06/2023 02/01/2024
Trễ hạn 131 ngày.
SÉO GIANG ANH - DH
83 000.00.30.H38-231109-0004 09/11/2023 30/11/2023 22/02/2024
Trễ hạn 59 ngày.
BÙI QUANG HẢI ( TĐ 507) - DH
84 000.00.30.H38-240110-0015 10/01/2024 02/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM PHÚ HÒA (TĐ 20) TĐC BC
85 000.00.30.H38-240110-0018 10/01/2024 23/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TÔ MINH KIÊN (TĐ 417) - XT
86 000.00.30.H38-240110-0019 10/01/2024 23/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN CÔNG TRỊNH ( TĐ 330) - BM
87 000.00.30.H38-240110-0021 10/01/2024 23/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ THỊ DUYÊN (TĐ 47) BM
88 000.00.30.H38-240110-0022 10/01/2024 23/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN CÔNG TRỊNH ( TĐ 59) - BM
89 000.00.30.H38-240110-0025 10/01/2024 23/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN CÔNG TRỊNH (TĐ 328) BM
90 000.00.30.H38-230410-0005 10/04/2023 03/05/2023 23/02/2024
Trễ hạn 211 ngày.
VŨ TRUNG HIẾU - BC (THỬA 172)
91 000.00.30.H38-231010-0008 10/10/2023 21/11/2023 22/02/2024
Trễ hạn 66 ngày.
PHẠM VĂN SỬA - LC
92 000.00.30.H38-231010-0009 10/10/2023 21/11/2023 22/02/2024
Trễ hạn 66 ngày.
LÊ THỊ LỘC - LC
93 000.00.30.H38-231010-0010 10/10/2023 21/11/2023 22/02/2024
Trễ hạn 66 ngày.
LÊ THỊ LỘC - LC
94 000.00.30.H38-231010-0017 10/10/2023 31/10/2023 22/02/2024
Trễ hạn 81 ngày.
NGHIÊM QUỐC DŨNG - DH ( TĐ 561)
95 000.00.30.H38-231110-0002 10/11/2023 01/12/2023 23/02/2024
Trễ hạn 59 ngày.
LÊ NGỌC MINH ( TĐ 166)- BC
96 000.00.30.H38-231110-0003 10/11/2023 01/12/2023 23/02/2024
Trễ hạn 59 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH HỢP ( TĐ 213)- BC
97 000.00.30.H38-231110-0012 10/11/2023 01/12/2023 23/02/2024
Trễ hạn 59 ngày.
LƯƠNG VĂN CẢNH - CĐ
98 000.00.30.H38-240111-0002 11/01/2024 01/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN NGỌC (TĐ 121) XT
99 000.00.30.H38-240111-0009 11/01/2024 24/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN ( TĐ 60) - BM
100 000.00.30.H38-231211-0009 11/12/2023 02/01/2024 22/02/2024
Trễ hạn 37 ngày.
PHẠM XUÂN CHINH - PH
101 000.00.30.H38-231211-0011 11/12/2023 23/01/2024 22/02/2024
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HẰNG - CL
102 000.00.30.H38-240112-0002 12/01/2024 25/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ THANH ( TĐ 73) - NC
103 000.00.30.H38-240112-0003 12/01/2024 25/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TÔ MINH KIÊN ( TĐ 57) - BM
104 000.00.30.H38-240112-0004 12/01/2024 25/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TÔ MINH KIÊN ( TĐ 56) - BM
105 000.00.30.H38-230412-0013 12/04/2023 05/05/2023 23/02/2024
Trễ hạn 209 ngày.
NGUYỄN VĂN HƯNG - VH
106 000.00.30.H38-231012-0005 12/10/2023 02/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 80 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH HỢP ( TĐ 204)- BC
107 000.00.30.H38-231012-0009 12/10/2023 02/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 80 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH HỢP ( TĐ 244)- BC
108 000.00.30.H38-231012-0010 12/10/2023 02/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 80 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH HỢP ( TĐ 203)- BC
109 000.00.30.H38-231012-0011 12/10/2023 02/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 80 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH HỢP ( TĐ 202)- BC
110 000.00.30.H38-231012-0012 12/10/2023 02/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 80 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH HỢP ( TĐ 246)- BC
111 000.00.30.H38-231012-0014 12/10/2023 02/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 80 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH HỢP ( TĐ 245)- BC
112 000.00.30.H38-231012-0017 12/10/2023 02/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 80 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH HỢP ( TĐ 242)- BC
113 000.00.30.H38-231012-0019 12/10/2023 02/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 80 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH HỢP ( TĐ 243)- BC
114 000.00.30.H38-230713-0001 13/07/2023 03/08/2023 22/02/2024
Trễ hạn 144 ngày.
VI THÁI BẢO - PH
115 000.00.30.H38-231013-0018 13/10/2023 03/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 79 ngày.
ĐINH THÀNH VINH - CĐ
116 000.00.30.H38-231113-0009 13/11/2023 04/12/2023 22/02/2024
Trễ hạn 57 ngày.
VŨ THỊ THANH DUYÊN - PH
117 000.00.30.H38-231213-0022 13/12/2023 04/01/2024 22/02/2024
Trễ hạn 35 ngày.
LÊ NGỌC THÀNH - BL
118 000.00.30.H38-231213-0021 13/12/2023 04/01/2024 22/02/2024
Trễ hạn 35 ngày.
TRUONG THỊ THANH - BL
119 000.00.30.H38-230814-0020 14/08/2023 06/09/2023 22/02/2024
Trễ hạn 120 ngày.
LA VĂN LÀI - NC
120 000.00.30.H38-231214-0004 14/12/2023 05/01/2024 22/02/2024
Trễ hạn 34 ngày.
ĐỖ VIỆT DŨNG - PH
121 000.00.30.H38-231214-0005 14/12/2023 05/01/2024 22/02/2024
Trễ hạn 34 ngày.
NGUYỄN NHƯ NGUYỆT - PH
122 000.00.30.H38-231215-0012 15/12/2023 08/01/2024 22/02/2024
Trễ hạn 33 ngày.
NGUYỄN HỒNG TUẤN - BL
123 000.00.30.H38-230516-0001 16/05/2023 06/06/2023 22/02/2024
Trễ hạn 186 ngày.
PHAN THỊ LAN - ĐT
124 000.00.30.H38-230417-0002 17/04/2023 11/05/2023 22/02/2024
Trễ hạn 204 ngày.
TRẦN TÙNG LÂM - ĐT
125 000.00.30.H38-231117-0003 17/11/2023 08/12/2023 23/02/2024
Trễ hạn 54 ngày.
VŨ VĂN THANH - TN
126 000.00.30.H38-231117-0004 17/11/2023 08/12/2023 22/02/2024
Trễ hạn 53 ngày.
HOÀNG THỊ THƠM - DH
127 000.00.30.H38-231117-0005 17/11/2023 08/12/2023 23/02/2024
Trễ hạn 54 ngày.
PHẠM VĂN CƯỜNG - TN
128 000.00.30.H38-231117-0007 17/11/2023 08/12/2023 23/02/2024
Trễ hạn 54 ngày.
TẨN A NGỮ - DT
129 000.00.30.H38-231117-0009 17/11/2023 08/12/2023 23/02/2024
Trễ hạn 54 ngày.
NGUYỄN VĂN BÌNH ( TĐ 252) - BC
130 000.00.30.H38-231117-0013 17/11/2023 08/12/2023 23/02/2024
Trễ hạn 54 ngày.
NGUYỄN THỊ CẬY ( TĐ 20) - BC
131 000.00.30.H38-231117-0017 17/11/2023 08/12/2023 23/02/2024
Trễ hạn 54 ngày.
TRƯƠNG VĂN MẠNH (TĐ 68) - BC
132 000.00.30.H38-231117-0018 17/11/2023 08/12/2023 23/02/2024
Trễ hạn 54 ngày.
TRƯƠNG VĂN MẠNH (TĐ 65) - BC
133 000.00.30.H38-230918-0004 18/09/2023 09/10/2023 22/02/2024
Trễ hạn 97 ngày.
HOÀNG QUỐC KHÁNH - NC
134 000.00.30.H38-231218-0001 18/12/2023 09/01/2024 10/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN QUYẾT - DH
135 000.00.30.H38-231218-0032 18/12/2023 09/01/2024 22/02/2024
Trễ hạn 32 ngày.
NGUYỄN TÂN THÀNH - DH
136 000.00.30.H38-240119-0017 19/01/2024 01/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN (TĐ 67 ĐG) BM
137 000.00.30.H38-230719-0010 19/07/2023 30/08/2023 22/02/2024
Trễ hạn 125 ngày.
NGUYỄN THỊ MINH HIỀN - KT
138 000.00.30.H38-230919-0018 19/09/2023 10/10/2023 22/02/2024
Trễ hạn 96 ngày.
BÙI VĂN TƯỞNG - DH
139 000.00.30.H38-231219-0033 19/12/2023 02/02/2024 06/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ LỘC ( TĐ 266) - LC
140 000.00.30.H38-231219-0043 19/12/2023 11/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG THỊ LÀNH (TĐ 72) - BC
141 000.00.30.H38-231219-0045 19/12/2023 10/01/2024 22/02/2024
Trễ hạn 31 ngày.
LÊ VĂN ÁNH - PH
142 000.00.30.H38-230320-0002 20/03/2023 10/04/2023 23/02/2024
Trễ hạn 227 ngày.
NGUYỄN THỊ THƠM - CĐ
143 000.00.30.H38-230720-0010 20/07/2023 31/08/2023 22/02/2024
Trễ hạn 124 ngày.
NGUYỄN THÀNH AN - LC
144 000.00.30.H38-231020-0007 20/10/2023 10/11/2023 22/02/2024
Trễ hạn 73 ngày.
VŨ THỊ LOAN - CS
145 000.00.30.H38-231120-0014 20/11/2023 11/12/2023 22/02/2024
Trễ hạn 52 ngày.
LÊ THỊ HẠNH - TN
146 000.00.30.H38-231220-0004 20/12/2023 11/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
ĐÀO NGỌC ĐẠT (TĐ 80) - XT
147 000.00.30.H38-231220-0011 20/12/2023 11/01/2024 22/02/2024
Trễ hạn 30 ngày.
PHẠM TÙNG LÂM - PH
148 000.00.30.H38-231220-0012 20/12/2023 11/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN HOÀNG THẮNG (TĐ 24) - BM
149 000.00.30.H38-230821-0001 21/08/2023 13/09/2023 22/02/2024
Trễ hạn 115 ngày.
NGUYỄN VĂN HIỆP - PH
150 000.00.30.H38-230921-0001 21/09/2023 12/10/2023 02/01/2024
Trễ hạn 57 ngày.
NGUYỄN DUYÊN NGỌC - CS
151 000.00.30.H38-231121-0032 21/11/2023 12/12/2023 23/02/2024
Trễ hạn 52 ngày.
PHAN VĂN THÔNG - LC
152 000.00.30.H38-240122-0001 22/01/2024 19/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NÔNG THỊ KIM (TĐ 367- LU BAO) CĐ
153 000.00.30.H38-240122-0002 22/01/2024 19/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐỨC ( TĐ 357) - CĐ
154 000.00.30.H38-240122-0003 22/01/2024 19/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN LINH (TĐ 361 LU BAO) CĐ
155 000.00.30.H38-240122-0004 22/01/2024 19/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NÔNG THỊ MÀ ( BÃO LŨ TĐ 365 - CAM ĐƯỜNG) - CĐ
156 000.00.30.H38-240122-0006 22/01/2024 02/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TÔ MINH KIÊN ( ĐG TĐ 80) - BM
157 000.00.30.H38-240122-0011 22/01/2024 19/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NÔNG THỊ SẢI (TĐ 375 LU BAO) CĐ
158 000.00.30.H38-240122-0016 22/01/2024 02/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ THANH NGA ( TĐ 157) - CĐ
159 000.00.30.H38-240122-0019 22/01/2024 02/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN CÔNG TRỊNH (TĐ 61 - ĐẤU GIÁ) BM
160 000.00.30.H38-240122-0021 22/01/2024 02/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ THANH NGA (TĐ 158-DAU GIA) CĐ
161 000.00.30.H38-240122-0022 22/01/2024 02/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN ( TĐ 66) - BM
162 000.00.30.H38-240122-0023 22/01/2024 02/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN CÔNG TRỊNH ( TĐ 64) - BM
163 000.00.30.H38-231122-0005 22/11/2023 13/12/2023 23/02/2024
Trễ hạn 51 ngày.
HOÀNG VĂN HIẾU - CĐ
164 000.00.30.H38-231023-0018 23/10/2023 13/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 73 ngày.
NGUYỄN KHẮC CHƯƠNG ( TĐ 219) - BC
165 000.00.30.H38-231023-0024 23/10/2023 13/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 73 ngày.
TRƯƠNG VĂN THÀNH - TP
166 000.00.30.H38-231123-0005 23/11/2023 14/12/2023 23/02/2024
Trễ hạn 50 ngày.
BÙI VĂN TIẾN - DH
167 000.00.30.H38-231123-0018 23/11/2023 29/12/2023 11/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
PHẠM VĂN SỬA - LC
168 000.00.30.H38-231123-0031 23/11/2023 14/12/2023 22/02/2024
Trễ hạn 49 ngày.
TÔ THỊ QUÝ - CĐ
169 000.00.30.H38-231123-0033 23/11/2023 14/12/2023 23/02/2024
Trễ hạn 50 ngày.
TRỊNH THỊ NHÀI - TN
170 000.00.30.H38-231024-0001 24/10/2023 05/12/2023 22/02/2024
Trễ hạn 56 ngày.
LƯƠNG ĐÌNH VANG - LC
171 000.00.30.H38-231024-0002 24/10/2023 14/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 72 ngày.
THÀO THỊ GIÁ ( TĐ 15+17+18) - BC
172 000.00.30.H38-231024-0003 24/10/2023 14/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 72 ngày.
THÀO THỊ GIÁ - BC
173 000.00.30.H38-231024-0004 24/10/2023 14/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 72 ngày.
GIÀNG TRUNG THÀNH - BC
174 000.00.30.H38-231024-0005 24/10/2023 14/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 72 ngày.
BÙI MẠNH HÀ - BC
175 000.00.30.H38-231124-0019 24/11/2023 31/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ LỘC (TĐ 267) - LC
176 000.00.30.H38-231124-0020 24/11/2023 15/12/2023 23/02/2024
Trễ hạn 49 ngày.
PHẠM XUÂN NGỌC - TN
177 000.00.30.H38-231124-0021 24/11/2023 15/12/2023 22/02/2024
Trễ hạn 48 ngày.
NÔNG VĂN THƯƠNG - HT
178 000.00.30.H38-231124-0028 24/11/2023 07/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 17 ngày.
TRẦN THỊ THẢO (TĐ 458) - PH
179 000.00.30.H38-231124-0030 24/11/2023 15/12/2023 22/02/2024
Trễ hạn 48 ngày.
NGUYỄN VĂN PHONG - TN
180 000.00.30.H38-230425-0015 25/04/2023 19/05/2023 22/02/2024
Trễ hạn 198 ngày.
NGÔ VĂN LƯU - CĐ
181 000.00.30.H38-230726-0024 26/07/2023 16/08/2023 22/02/2024
Trễ hạn 135 ngày.
TRẦN THỊ TƯƠI - PH
182 000.00.30.H38-230926-0017 26/09/2023 17/10/2023 22/02/2024
Trễ hạn 91 ngày.
ĐỖ THỊ VIỄN - PH
183 000.00.30.H38-230926-0018 26/09/2023 17/10/2023 22/02/2024
Trễ hạn 91 ngày.
TRẦN VĂN THẾ - TP
184 000.00.30.H38-230926-0019 26/09/2023 30/11/2023 04/01/2024
Trễ hạn 24 ngày.
LÊ DUY KIÊN - DH
185 000.00.30.H38-230926-0025 26/09/2023 17/10/2023 22/02/2024
Trễ hạn 91 ngày.
BÙI VĂN HUẤN - DH
186 000.00.30.H38-231026-0034 26/10/2023 16/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 70 ngày.
NGUYỄN THIỆN NHI - TN
187 000.00.30.H38-231026-0035 26/10/2023 16/11/2023 22/02/2024
Trễ hạn 69 ngày.
LÊ ĐỨC TOÀN - TN
188 000.00.30.H38-231026-0036 26/10/2023 16/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 70 ngày.
HÀ THỊ VINH - TN
189 000.00.30.H38-231026-0037 26/10/2023 16/11/2023 22/02/2024
Trễ hạn 69 ngày.
VŨ VĂN KHA - TN
190 000.00.30.H38-231026-0039 26/10/2023 16/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 70 ngày.
LÊ QUÝ PHÚC - TN
191 000.00.30.H38-231026-0040 26/10/2023 16/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 70 ngày.
TRẦN HỮU LỢI - TN
192 000.00.30.H38-231026-0038 26/10/2023 16/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 70 ngày.
ĐỖ MINH CHIẾN - TN
193 000.00.30.H38-231026-0043 26/10/2023 16/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 70 ngày.
TRẦN THỊ THƠM - TN
194 000.00.30.H38-231026-0044 26/10/2023 16/11/2023 22/02/2024
Trễ hạn 69 ngày.
TRẦN HỮU THẮNG - TN
195 000.00.30.H38-231026-0047 26/10/2023 16/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 70 ngày.
NGUYỄN HỒNG SƠN - TN
196 000.00.30.H38-231226-0001 26/12/2023 09/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN CÔNG TRỊNH (TĐ 635) - PH
197 000.00.30.H38-231226-0002 26/12/2023 09/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN CÔNG TRỊNH (TĐ 636) - PH
198 000.00.30.H38-231226-0026 26/12/2023 17/01/2024 22/02/2024
Trễ hạn 26 ngày.
VÀNG THỊ KIM TUYẾN - PH
199 000.00.30.H38-231226-0027 26/12/2023 01/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ KIÊN - DH
200 000.00.30.H38-230727-0001 27/07/2023 11/09/2023 22/02/2024
Trễ hạn 117 ngày.
NGUYỄN MAI HƯƠNG - LC
201 000.00.30.H38-231027-0010 27/10/2023 17/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 69 ngày.
ĐẶNG VĂN HÙNG - TN
202 000.00.30.H38-231027-0013 27/10/2023 17/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 69 ngày.
NÔNG VĂN HƯNG ( TĐ SỐ 230) - BC
203 000.00.30.H38-231027-0016 27/10/2023 17/11/2023 22/02/2024
Trễ hạn 68 ngày.
TRẦN THỊ KIM LIÊN - TN
204 000.00.30.H38-231127-0024 27/11/2023 10/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
LÂM THỊ LƯỢNG - CL
205 000.00.30.H38-231127-0030 27/11/2023 18/12/2023 23/02/2024
Trễ hạn 48 ngày.
THÀO THỊ GIÁ - BC
206 000.00.30.H38-231227-0019 27/12/2023 11/01/2024 12/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TÔ MINH KIÊN (TĐ 558) - XT
207 000.00.30.H38-231227-0023 27/12/2023 18/01/2024 22/02/2024
Trễ hạn 25 ngày.
LƯƠNG THỊ MAI HIÊN - PH
208 000.00.30.H38-231227-0026 27/12/2023 11/01/2024 12/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN CÔNG TRỊNH (TĐ 62) - BM
209 000.00.30.H38-231227-0027 27/12/2023 18/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ TƠ - DH
210 000.00.30.H38-231227-0031 27/12/2023 10/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN NGỌC (TĐ 73) - NC
211 000.00.30.H38-231227-0032 27/12/2023 10/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN NGỌC (TĐ 72) - NC
212 000.00.30.H38-231227-0033 27/12/2023 18/01/2024 22/02/2024
Trễ hạn 25 ngày.
VŨ VĂN THUẤN - PH
213 000.00.30.H38-231128-0009 28/11/2023 19/12/2023 22/02/2024
Trễ hạn 46 ngày.
NGUYỄN THỊ OANH - VH
214 000.00.30.H38-231128-0010 28/11/2023 19/12/2023 22/02/2024
Trễ hạn 46 ngày.
NGUYỄN THỊ YÊU - VH
215 000.00.30.H38-231128-0029 28/11/2023 19/12/2023 23/02/2024
Trễ hạn 47 ngày.
TRẦN THỊ HỒI ( TĐ 211) - BC
216 000.00.30.H38-231128-0030 28/11/2023 19/12/2023 23/02/2024
Trễ hạn 47 ngày.
TRẦN THI HỒI ( TĐ 210) - BC
217 000.00.30.H38-231128-0036 28/11/2023 19/12/2023 22/02/2024
Trễ hạn 46 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮNG - TN
218 000.00.30.H38-231228-0009 28/12/2023 11/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
PHẠM ĐỨC CAO (TĐ 578) - XT
219 000.00.30.H38-240129-0007 29/01/2024 26/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ THỦY ( ĐG - TĐ 36) - XT
220 000.00.30.H38-230329-0006 29/03/2023 19/04/2023 23/02/2024
Trễ hạn 220 ngày.
MAI VĂN QUÂN ( TĐ 290)- BC
221 000.00.30.H38-230929-0014 29/09/2023 10/11/2023 22/02/2024
Trễ hạn 73 ngày.
TRẦN VĂN KHIỂN - CL
222 000.00.30.H38-231129-0001 29/11/2023 20/12/2023 22/02/2024
Trễ hạn 45 ngày.
NGUYỄN THỊ VÂN - DH
223 000.00.30.H38-231129-0005 29/11/2023 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN TỬ LƯỢNG (TĐ 50) - BL
224 000.00.30.H38-231129-0016 29/11/2023 20/12/2023 23/02/2024
Trễ hạn 46 ngày.
DƯƠNG THỊ PHƯỢNG - ĐT
225 000.00.30.H38-231229-0017 29/12/2023 22/01/2024 22/02/2024
Trễ hạn 23 ngày.
NGUYỄN HỮU THỂ - CL
226 000.00.30.H38-231229-0019 29/12/2023 22/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN XUÂN HUY (TĐ 14) - BM
227 000.00.30.H38-231229-0024 29/12/2023 12/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ THỊ THÙY DUNG (TĐ 53) - NC
228 000.00.30.H38-231030-0001 30/10/2023 20/11/2023 22/02/2024
Trễ hạn 67 ngày.
MAI VĂN CƯỜNG - TN
229 000.00.30.H38-231030-0004 30/10/2023 20/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 68 ngày.
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG - TN
230 000.00.30.H38-231030-0010 30/10/2023 20/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 68 ngày.
VŨ VĂN MINH - TN
231 000.00.30.H38-231030-0011 30/10/2023 20/11/2023 22/02/2024
Trễ hạn 67 ngày.
PHẠM VĂN NGHĨA - TN
232 000.00.30.H38-231130-0004 30/11/2023 21/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
VI VĂN ĐỈNH (TĐ 122) - PH
233 000.00.30.H38-231130-0010 30/11/2023 12/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
LƯU TRỌNG HƯNG - BM
234 000.00.30.H38-230331-0001 31/03/2023 21/04/2023 22/02/2024
Trễ hạn 217 ngày.
ĐẶNG VĂN TÁM - ĐT
235 000.00.30.H38-230331-0002 31/03/2023 21/04/2023 02/01/2024
Trễ hạn 180 ngày.
PHẠM THỊ KIM LÝ VÀ PHAN THỊ NGUYỆT - ĐT
236 000.00.30.H38-231031-0003 31/10/2023 21/11/2023 23/02/2024
Trễ hạn 67 ngày.
MÃ THỊ PHONG - TN
237 000.00.30.H38-231031-0004 31/10/2023 21/11/2023 22/02/2024
Trễ hạn 66 ngày.
VŨ MINH HẬU - TN
238 000.00.30.H38-231031-0010 31/10/2023 21/11/2023 22/02/2024
Trễ hạn 66 ngày.
TRẦN ĐÌNH HÀ - TN