Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.55.36.H38-221229-0003 29/12/2022 06/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
VŨ NGỌC LINH
2 000.26.36.H38-230210-0003 10/02/2023 13/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN SƠN UBND xã Liên Minh
3 000.41.36.H38-230316-0001 16/03/2023 17/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HẠNG A PHỬ UBND phường Ô Quý Hồ
4 000.36.36.H38-230217-0003 17/02/2023 24/02/2023 22/03/2023
Trễ hạn 18 ngày.
LỒ A QUẢN UBND xã Mường Bo
5 000.23.36.H38-221230-0002 30/12/2022 09/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CHẢO VẦN PHIN UBND xã Thanh Bình