Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.32.37.H38-240109-0006 09/01/2024 15/02/2024 19/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
SUNG QUANG PHAN UBND xã Thào Chư Phìn
2 000.32.37.H38-240109-0007 09/01/2024 15/02/2024 19/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
GIANG THI DE UBND xã Thào Chư Phìn
3 000.32.37.H38-240109-0008 09/01/2024 15/02/2024 19/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
GIANG THI TAY UBND xã Thào Chư Phìn
4 000.21.37.H38-240116-0001 18/01/2024 19/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LY A GIÁO UBND xã Cán Cấu
5 000.21.37.H38-240115-0001 18/01/2024 19/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
THAO A CHÔ UBND xã Cán Cấu
6 000.21.37.H38-240112-0002 18/01/2024 19/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LY THỊ CÚ UBND xã Cán Cấu
7 000.21.37.H38-240112-0001 18/01/2024 19/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
GIÀNG A VIÊN UBND xã Cán Cấu