Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.32.37.H38-230317-0001 17/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÀNG SEO CHÚNG UBND xã Thào Chư Phìn
2 000.32.37.H38-230317-0002 17/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
THÀO SEO CẤU UBND xã Thào Chư Phìn
3 000.32.37.H38-230317-0003 17/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LỪU THỊ HUYỀN UBND xã Thào Chư Phìn
4 000.32.37.H38-230317-0004 17/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG SEO QUẤN UBND xã Thào Chư Phìn
5 000.32.37.H38-230317-0005 17/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG THỊ CHÉ UBND xã Thào Chư Phìn
6 000.32.37.H38-230317-0006 17/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
SÙNG SEO SỀNH UBND xã Thào Chư Phìn
7 000.32.37.H38-230317-0007 17/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG THỊ MÁNG UBND xã Thào Chư Phìn
8 000.32.37.H38-230317-0008 17/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
SÙNG SEO QUANG UBND xã Thào Chư Phìn
9 000.32.37.H38-230317-0009 17/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG QUYẾT THÁNG UBND xã Thào Chư Phìn
10 000.32.37.H38-230317-0010 17/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG SÍN CƯỜNG UBND xã Thào Chư Phìn
11 000.32.37.H38-230317-0011 17/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÀNG SEO THƯ UBND xã Thào Chư Phìn
12 000.32.37.H38-230317-0012 17/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÈNG THỊ HỞI UBND xã Thào Chư Phìn
13 000.32.37.H38-230317-0013 17/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
SÙNG SEO GIÀNG UBND xã Thào Chư Phìn
14 000.32.37.H38-230317-0014 17/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG SEO PHỨ UBND xã Thào Chư Phìn
15 000.32.37.H38-230317-0015 17/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
THÈN SAÒ DÌN UBND xã Thào Chư Phìn
16 000.32.37.H38-230317-0016 17/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÀNG PÁO DẾ UBND xã Thào Chư Phìn
17 000.32.37.H38-230317-0017 17/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GÀNG A VẢNG UBND xã Thào Chư Phìn