Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.24.35.H38-240123-0001 23/01/2024 24/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
MA SEO LẺNG UBND xã Dìn Chin
2 000.24.35.H38-240123-0002 23/01/2024 24/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRÁNG SEO THÌN UBND xã Dìn Chin
3 000.24.35.H38-240129-0002 29/01/2024 30/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGẢI SEO HỒNG UBND xã Dìn Chin
4 000.31.35.H38-240104-0001 04/01/2024 05/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
HỒ SEO KHÂN UBND xã Tả Gia Khâu
5 000.31.35.H38-240104-0002 04/01/2024 05/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
HỒ SEO KHÂN UBND xã Tả Gia Khâu
6 000.00.35.H38-240116-0007 17/01/2024 31/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LỒ THẾ HỒ