Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.33.34.H38-240226-0003 26/02/2024 27/02/2024 28/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THỦY UBND xã Việt Tiến