Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.34.H38-230309-0004 10/03/2023 21/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM DUY TIẾN
2 000.00.34.H38-230307-0010 07/03/2023 21/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
MA VĂN THẮP