Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.25.31.H38-230302-0005 02/03/2023 03/03/2023 07/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HÀ NHẬT QUYÊN UBND xã Bảo Nhai
2 000.25.31.H38-230302-0004 02/03/2023 03/03/2023 07/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HÀ NHẬT QUYÊN UBND xã Bảo Nhai
3 000.25.31.H38-230302-0003 02/03/2023 03/03/2023 07/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÂM HỒNG PHÚC UBND xã Bảo Nhai
4 000.25.31.H38-230302-0002 02/03/2023 03/03/2023 07/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VÀNG THỊ NGÂN UBND xã Bảo Nhai
5 000.25.31.H38-230302-0001 02/03/2023 03/03/2023 07/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VÀNG THỊ NGÂN UBND xã Bảo Nhai
6 000.00.31.H38-230104-0006 06/01/2023 02/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NGÂN
7 000.00.31.H38-230104-0005 06/01/2023 02/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THÁI CƠ
8 000.00.31.H38-230104-0004 06/01/2023 02/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NÔNG THỊ LÝ
9 000.00.31.H38-230104-0003 06/01/2023 02/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ THANH HƯƠNG
10 000.00.31.H38-230104-0002 06/01/2023 02/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN THỊ NGÁT
11 000.00.31.H38-230106-0005 06/01/2023 02/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ QUANG SƠN
12 000.34.31.H38-230116-0001 16/01/2023 17/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÀN QUYẾT THĂNG UBND xã Nậm Khánh
13 000.21.31.H38-230216-0005 16/02/2023 17/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
SẦM LỤC XUÂN UBND xã Bản Cái
14 000.21.31.H38-230216-0006 16/02/2023 17/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRÁNG A GIẢ UBND xã Bản Cái
15 000.21.31.H38-230216-0007 16/02/2023 17/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
MA THỊ SỐ UBND xã Bản Cái