Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.04.H38-230113-0003 13/01/2023 23/01/2023 27/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
VƯƠNG XUÂN VIỆT (CÔNG TY TNHH NEXUS TECHNOLOGIES & CABLE)