Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.13.H38-230314-0016 14/03/2023 15/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY
2 000.00.13.H38-230127-0004 27/01/2023 17/02/2023 07/04/2023
Trễ hạn 35 ngày.
NGUYỄN TIẾN PHONG