Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.19.12.H38-240117-0013 17/01/2024 07/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
ĐẶNG VĂN DẦN
2 000.19.12.H38-240123-0015 23/01/2024 06/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NÔNG VĂN SINH
3 000.19.12.H38-240325-0010 25/03/2024 01/04/2024 02/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VÀNG VĂN HỒ - HOÀNG THỊ VẺ
4 000.17.12.H38-231229-0007 29/12/2023 29/03/2024 12/04/2024
Trễ hạn 10 ngày.
ĐỖ ĐỨC KÌNH (CM TĐC)
5 000.17.12.H38-231201-0009 01/12/2023 07/03/2024 11/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG VĂN TẮNG TK HOÀNG THỊ TANH
6 000.17.12.H38-240102-0004 02/01/2024 22/03/2024 11/04/2024
Trễ hạn 14 ngày.
QUẢN HUY TRUNG (CM TĐC)
7 000.17.12.H38-240102-0006 02/01/2024 22/03/2024 11/04/2024
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN THỊ SÍU (CM TĐC)
8 000.17.12.H38-230602-0003 02/06/2023 12/02/2024 06/03/2024
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN ĐỨC HÙY CN NGUYỄN ĐỨC TRUNG (ĐC)
9 000.17.12.H38-240104-0002 04/01/2024 21/02/2024 11/03/2024
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN VĂN TRƯỞNG TK NGUYỄN THỊ KIỂM
10 000.17.12.H38-240304-0002 04/03/2024 22/03/2024 28/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
ĐƯỜNG VĂN KHUYÊN TK HOÀNG THỊ ĐỨC
11 000.17.12.H38-230404-0024 04/04/2023 10/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 12 ngày.
MA VĂN ÚT (CMĐ)
12 000.17.12.H38-240105-0012 05/01/2024 06/03/2024 11/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN VĂN LỰC (CM TĐG)
13 000.17.12.H38-240105-0014 05/01/2024 25/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN MINH ĐẠO (CM TĐG)
14 000.17.12.H38-240105-0024 05/01/2024 14/03/2024 18/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ THOA (CM TĐG)
15 000.17.12.H38-230905-0005 05/09/2023 29/02/2024 11/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
PHẠM VĂN TỨ CN NGUYỄN THU PHƯƠNG
16 000.17.12.H38-231207-0015 07/12/2023 26/02/2024 05/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
ĐẶNG VĂN POONG TK BÀN THỊ LÀN
17 000.17.12.H38-230208-0014 08/02/2023 08/07/2022 26/02/2024
Trễ hạn 423 ngày.
NGUYỄN THỊ CHÚC (CMĐ)
18 000.17.12.H38-230808-0016 08/08/2023 28/11/2023 21/02/2024
Trễ hạn 60 ngày.
NGUYỄN THỊ TƠN (CM ONT)
19 000.17.12.H38-231009-0003 09/10/2023 09/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 19 ngày.
TRẦN THỊ MINH NGUYỆT (CL + TK)
20 000.17.12.H38-231011-0003 11/10/2023 27/02/2024 11/03/2024
Trễ hạn 9 ngày.
HOÀNG TRUNG ẤN TK HOÀNG THỊ DỰNG
21 000.17.12.H38-230912-0011 12/09/2023 25/01/2024 13/03/2024
Trễ hạn 34 ngày.
MA KIM CƯ (CM ONT)
22 000.17.12.H38-230813-0003 13/08/2023 20/02/2024 11/03/2024
Trễ hạn 14 ngày.
HOÀNG THỊ ĐÉT (CM TĐC)
23 000.17.12.H38-230813-0014 13/08/2023 29/12/2023 15/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
PHẠM TRUNG CHỨC (CM TĐC)
24 000.17.12.H38-230913-0011 13/09/2023 26/02/2024 27/03/2024
Trễ hạn 22 ngày.
TRƯƠNG THỊ DIỀM (CL + TK)
25 000.17.12.H38-240314-0003 14/03/2024 05/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ KIA TK HOÀNG VĂN PÍCH
26 000.17.12.H38-231114-0001 14/11/2023 26/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN QUÝ CN HỒ QUANG HÙNG
27 000.17.12.H38-231214-0003 14/12/2023 07/03/2024 08/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỊNH (TÁCH CMĐ)
28 000.17.12.H38-231214-0026 14/12/2023 15/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
MA VĂN LỒNG TK MA SEO SANG
29 000.17.12.H38-231016-0004 16/10/2023 03/01/2024 26/02/2024
Trễ hạn 38 ngày.
NGUYỄN MINH TƯ (CM TĐC)
30 000.17.12.H38-231016-0012 16/10/2023 30/11/2023 29/02/2024
Trễ hạn 64 ngày.
HOÀNG NGỌC TÂNG TK HOÀNG THỊ THIỂM
31 000.17.12.H38-231017-0007 17/10/2023 14/11/2023 21/02/2024
Trễ hạn 70 ngày.
NGUYỄN NGỌC AN TC NGUYỄN MẠNH HÙNG
32 000.17.12.H38-230818-0034 18/08/2023 30/11/2023 16/01/2024
Trễ hạn 32 ngày.
TRẦN THỊ NHẪN (CM TĐC)
33 000.17.12.H38-230818-0038 18/08/2023 30/11/2023 16/01/2024
Trễ hạn 32 ngày.
TRƯƠNG VĂN BÁCH (CM TĐC)
34 000.17.12.H38-230818-0045 18/08/2023 12/12/2023 12/12/2024
Trễ hạn 258 ngày.
PHẠM VĂN CÔNG (CM TĐC)
35 000.17.12.H38-240319-0016 19/03/2024 09/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG LINH NHÂM (HỢP THỬA)
36 000.17.12.H38-231120-0002 20/11/2023 11/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN HẢI (CĐ)
37 000.17.12.H38-231120-0003 20/11/2023 08/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN VĂN HẢI (CĐ TÁCH ĐẤT NN)
38 000.17.12.H38-231120-0010 20/11/2023 12/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN ĐỨC LƯƠNG CN NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
39 000.17.12.H38-230921-0013 21/09/2023 29/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM VĂN HẠNH (CM NN)
40 000.17.12.H38-230922-0019 22/09/2023 02/01/2024 23/02/2024
Trễ hạn 38 ngày.
TRẦN VĂN CHÍNH (CM ONT)
41 000.17.12.H38-240223-0008 23/02/2024 21/03/2024 22/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG THỊ KIỀU CN BÙI THỊ MAI LEN
42 000.17.12.H38-231123-0004 23/11/2023 04/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 16 ngày.
LÊ VĂN CẤT TK NGUYỄN THỊ ĐẢM
43 000.17.12.H38-231224-0003 24/12/2023 15/01/2024 26/03/2024
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN THỊ LAN ANH (CM ONT)
44 000.17.12.H38-230325-0003 25/03/2023 29/12/2023 15/03/2024
Trễ hạn 54 ngày.
NGUYỄN VĂN BỘ (CM TĐC)
45 000.17.12.H38-230325-0037 25/03/2023 27/12/2023 15/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
HOÀNG THỊ ĐƠN (CM TĐC)
46 000.17.12.H38-230626-0015 26/06/2023 16/02/2024 11/03/2024
Trễ hạn 16 ngày.
TRẦN THẾ NHIỆM CN PHẠM QUANG TRƯỜNG (ĐC)
47 000.17.12.H38-231226-0028 26/12/2023 27/02/2024 11/03/2024
Trễ hạn 9 ngày.
LÊ VĂN LONG TK LÊ THỊ LỢI
48 000.17.12.H38-230927-0015 27/09/2023 16/02/2024 13/03/2024
Trễ hạn 18 ngày.
HOÀNG NGỌC LINH (CM ONT)
49 000.17.12.H38-231227-0012 27/12/2023 05/03/2024 22/03/2024
Trễ hạn 13 ngày.
BÀN THỊ THẮNG CN TRƯỞNG MINH HIẾU
50 000.17.12.H38-230728-0002 28/07/2023 27/02/2024 15/03/2024
Trễ hạn 13 ngày.
TRẦN BÁ HÒA CN TRẦN DUY THĂNG
51 000.17.12.H38-230928-0012 28/09/2023 20/03/2024 08/04/2024
Trễ hạn 13 ngày.
TRẦN THỊ HỒNG CHÚC (CM ONT)
52 000.17.12.H38-230831-0007 31/08/2023 31/01/2024 11/03/2024
Trễ hạn 28 ngày.
TRẦN BÁ HÒA CN TRẦN DUY THĂNG
53 000.17.12.H38-231031-0002 31/10/2023 20/12/2023 19/01/2024
Trễ hạn 21 ngày.
HOÀNG VĂN CHANH (CMĐ)
54 000.18.12.H38-231110-0046 10/11/2023 23/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ VĂN MỸ TK ĐỖ VĂN BẮC (CẤP MỚI)
55 000.18.12.H38-240311-0016 11/03/2024 12/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN QUANG
56 000.18.12.H38-240226-0020 26/02/2024 11/03/2024 18/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ĐINH VĂN TOÀN
57 000.18.12.H38-240102-0002 02/01/2024 27/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TÔ ĐỨC LỢI - PHẠM THỊ TRANG CMĐ
58 000.18.12.H38-240104-0003 04/01/2024 27/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
MAI THANH CHẤU CN LƯU ĐÌNH THỤY (BÌA MỚI)
59 000.18.12.H38-231205-0008 05/12/2023 27/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ĐOÀN VĂN TIỂN (CMĐ)
60 000.18.12.H38-240108-0035 08/01/2024 30/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN ĐỨC PHÀN TK TRẦN ĐỨC SỸ 278
61 000.18.12.H38-231211-0040 11/12/2023 27/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NÔNG VĂN DŨNG
62 000.18.12.H38-231213-0043 13/12/2023 31/01/2024 06/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ XUYẾN CN NGUYỄN THỊ NHUNG
63 000.18.12.H38-231018-0031 18/10/2023 28/01/2024 16/02/2024
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN QUANG ĐƯỢC, BÙI THỊ LOAN CN NGUYỄN THỊ THANH
64 000.18.12.H38-231219-0021 19/12/2023 24/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HUỲNH KIM TRANG CN LƯƠNG VĂN LƯỢNG (HOÀNG THỊ THƠM)
65 000.18.12.H38-230921-0034 21/09/2023 22/01/2024 28/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
GIÀNG VĂN MINH TK CHU THỊ PHẤN (4THUA)
66 000.18.12.H38-230921-0035 21/09/2023 22/01/2024 28/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
GIÀNG VĂN MINH TK CHU THỊ PHẤN (2THUA)
67 000.18.12.H38-231226-0017 26/12/2023 24/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN HOA NGHIÊM THUÝ HOA CN ĐOÀN THỊ DIỆN
68 000.14.12.H38-231101-0007 01/11/2023 14/12/2023 04/04/2024
Trễ hạn 79 ngày.
LÊ THỊ MƯỢP - 10618,6M2 HNK+CLN - ÔQH
69 000.14.12.H38-240102-0019 02/01/2024 20/02/2024 14/03/2024
Trễ hạn 17 ngày.
LÝ A HỒ - MÁ THỊ SU - 6471,3M2 HNK - CM
70 000.14.12.H38-240401-0002 02/04/2024 03/04/2024 04/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN KHA - BO 756881
71 000.14.12.H38-230802-0002 02/08/2023 10/08/2023 08/01/2024
Trễ hạn 106 ngày.
NGUYỄN XUÂN CHUYỆN - NGUYỄN THỊ BÍCH - 359.7M2 ĐẤT ODT
72 000.14.12.H38-230504-0003 04/05/2023 20/06/2023 30/01/2024
Trễ hạn 159 ngày.
THÀO A MINH - HẦU THỊ MỶ
73 000.14.12.H38-230704-0004 04/07/2023 15/08/2023 01/03/2024
Trễ hạn 142 ngày.
MÁ A TRÀ - CHÂU THỊ SAY - 220.2M2 ĐẤT HNK
74 000.14.12.H38-230905-0002 05/09/2023 17/10/2023 08/03/2024
Trễ hạn 102 ngày.
CHẢO SÀNH TỊNH - GIÀNG TẢ MẨY - 15005,2M2 HNK
75 000.14.12.H38-230905-0003 05/09/2023 18/10/2023 26/03/2024
Trễ hạn 113 ngày.
CHẢO DÀO VẦY - CHẢO SỬ MẨY - 1762,2M2 HNK
76 000.14.12.H38-230905-0004 05/09/2023 17/10/2023 08/03/2024
Trễ hạn 102 ngày.
CHẢO SÀNH SINH - LÝ PÀ MẨY - 1882,5M2 LUK
77 000.14.12.H38-230905-0005 05/09/2023 18/10/2023 26/03/2024
Trễ hạn 113 ngày.
CHẢO DÀO PHÚ - CHẢO TẢ MẨY - 11051,9M2 HNK
78 000.14.12.H38-231206-0008 06/12/2023 18/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ĐÀO A PHỔNG - ĐÀO THỊ PẲN - 726M2 HNK - BH
79 000.14.12.H38-231206-0013 06/12/2023 18/01/2024 20/03/2024
Trễ hạn 44 ngày.
GIÀNG TẢ CHÚNG - MÁ THỊ MỶ - 1393,5M2 HNK - TC
80 000.14.12.H38-231207-0007 07/12/2023 19/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
CHẢO LÁO PÀ - CHẢO KHÉ MẨY - 345,5M2 ONT - NCS
81 000.14.12.H38-230908-0009 08/09/2023 20/10/2023 08/03/2024
Trễ hạn 99 ngày.
CHẢO PẾT LẨY - CHẢO PHAM PHỘNG - 3888,9M2 HNK+LUK
82 000.14.12.H38-231108-0006 08/11/2023 20/12/2023 30/01/2024
Trễ hạn 28 ngày.
CHÂU THỊ MẨY - 3304,4M2 HNK - TC
83 000.14.12.H38-231108-0008 08/11/2023 20/12/2023 18/01/2024
Trễ hạn 20 ngày.
HẠNG A LƠ - LÝ THỊ MẢO - 4924,7M2 CLN - MH
84 000.14.12.H38-231108-0009 08/11/2023 20/12/2023 18/01/2024
Trễ hạn 20 ngày.
SÙNG A DẾ - GIÀNG THỊ MẢO - 1190M2 CLN - MH
85 000.14.12.H38-240109-0005 09/01/2024 27/02/2024 14/03/2024
Trễ hạn 12 ngày.
GIÀNG A VẢNG- CỨ THỊ DUA - 1819,5M2 HNK
86 000.14.12.H38-240109-0010 09/01/2024 27/02/2024 14/03/2024
Trễ hạn 12 ngày.
LÝ DÀO SỈNH - LỒ TẢ MẨY - 878,8M2 HNK
87 000.14.12.H38-231010-0002 10/10/2023 21/11/2023 17/01/2024
Trễ hạn 40 ngày.
LÒ DIẾU NGAN - 4798,3M2 HNK
88 000.14.12.H38-240111-0014 11/01/2024 29/02/2024 29/03/2024
Trễ hạn 21 ngày.
VŨ ĐÌNH HỢP - ĐINH THỊ HOAN - 20046,5M2 CLN
89 000.14.12.H38-240112-0013 12/01/2024 04/03/2024 14/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
HẠNG A PÁO - THÀO THỊ MỶ - 10380,5M2 HNK
90 000.14.12.H38-230712-0005 12/07/2023 23/08/2023 01/03/2024
Trễ hạn 136 ngày.
PHẠM VĂN HẢI - 90.0M2 ĐẤT ODT
91 000.14.12.H38-230613-0002 13/06/2023 06/11/2023 30/01/2024
Trễ hạn 60 ngày.
THÀO THỊ SAY - 5032.5 CLN
92 000.14.12.H38-230613-0003 13/06/2023 06/11/2023 30/01/2024
Trễ hạn 60 ngày.
THÀO THỊ SAY - 1865.2 CLN
93 000.14.12.H38-230613-0004 13/06/2023 06/11/2023 30/01/2024
Trễ hạn 60 ngày.
THÀO THỊ SAY
94 000.14.12.H38-231113-0010 13/11/2023 25/12/2023 18/01/2024
Trễ hạn 17 ngày.
CHANG A KỶ - VÀNG THỊ SÚA - 2617,8M2 HNK - MH
95 000.14.12.H38-230814-0013 14/08/2023 27/09/2023 18/01/2024
Trễ hạn 80 ngày.
HỘ ÔNG MÁ A SINH VÀ BÀ THÀO THỊ LY - 26.108,5M2 CLN
96 000.14.12.H38-231114-0012 14/11/2023 26/12/2023 23/01/2024
Trễ hạn 19 ngày.
CHÂU A PÁO - GIÀNG THỊ CHU - 5033,8M2 HNK - TC
97 000.14.12.H38-230915-0003 15/09/2023 31/10/2023 28/03/2024
Trễ hạn 106 ngày.
MÁ A CHƯ - THÀO THỊ XÁY - 1751M2 LUK
98 000.14.12.H38-231115-0003 15/11/2023 27/12/2023 18/01/2024
Trễ hạn 15 ngày.
THÀO A CHỜ - CHÂU THỊ XAY - 895,4M2 HNK - SA PẢ
99 000.14.12.H38-231215-0013 15/12/2023 15/03/2024 21/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
VÀNG A XÓA - CHÂU THỊ SÁO - 3231,9M2 HNK - PSP
100 000.14.12.H38-231117-0011 17/11/2023 29/12/2023 25/01/2024
Trễ hạn 18 ngày.
VÀNG A VÂN - DÌ THỊ VIẾT - 2045,1M2 HNK - BH
101 000.14.12.H38-231117-0023 17/11/2023 29/12/2023 25/01/2024
Trễ hạn 18 ngày.
LÝ VẦN KIÊM - CHẢO MÙI LÍU - 849,5M2 HNK - BH
102 000.14.12.H38-240118-0006 18/01/2024 11/03/2024 14/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
CHẢO DUẦN TÒNG - CHẢO SỀNH MẨY - 470,2M2 HNK
103 000.14.12.H38-240118-0010 18/01/2024 12/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 13 ngày.
GIÀNG A CHỈNH - THÀO THỊ SUNG - 696,2M2 HNK TP
104 000.14.12.H38-240118-0011 18/01/2024 12/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 13 ngày.
CHANG A TỎA - GIÀNG THỊ CHU - 308M2 HNK
105 000.14.12.H38-240118-0012 18/01/2024 12/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 13 ngày.
GIÀNG A CHỈNH - THÀO THỊ SUNG - 298,2M2 HNK
106 000.14.12.H38-231018-0006 18/10/2023 29/11/2023 18/01/2024
Trễ hạn 35 ngày.
THÀO A MĂNG - SÙNG THỊ DỞ - 23107,5M2 CLN - NCS
107 000.14.12.H38-231219-0005 19/12/2023 09/02/2024 26/03/2024
Trễ hạn 32 ngày.
CHẢO DÀO LUỒNG - CHẢO MẮN MẨY- 1755,1M2 HNK - TC
108 000.14.12.H38-240220-0003 20/02/2024 02/04/2024 08/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
SÙNG A SÌNH - LÝ THỊ SÚ- 316,8M2 ONT
109 000.14.12.H38-230720-0013 20/07/2023 16/10/2023 22/01/2024
Trễ hạn 69 ngày.
TRẦN NHẬT TÂN - 554.7M2 ĐẤT RSX
110 000.14.12.H38-230920-0002 20/09/2023 01/11/2023 18/01/2024
Trễ hạn 55 ngày.
CHẢO DUẦN QUẨY - CHẢO LÙ MẨY - 1027,2M2 HNK
111 000.14.12.H38-231120-0007 20/11/2023 04/12/2023 24/01/2024
Trễ hạn 36 ngày.
LÝ NỞ MẨY - K 895419 - TP
112 000.14.12.H38-231121-0005 21/11/2023 03/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 17 ngày.
LÙ VĂN KHẢI - GÌ THỊ VA - 178,5M2 CLN - LM
113 000.14.12.H38-231221-0007 21/12/2023 12/02/2024 19/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LÝ SÀI PÁO - TẨN MẮN MẨY - 1881,2M2 HNK - TP
114 000.14.12.H38-240123-0012 23/01/2024 15/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 10 ngày.
LÝ LÁO TẢ - LÝ LỞ MẨY - 268,3M2 HNK - TP
115 000.14.12.H38-231024-0018 24/10/2023 05/12/2023 18/01/2024
Trễ hạn 31 ngày.
CHẢO DÀO LIỀM - VÀNG LỞ MẨY - 1614,3M2 HNK - NCS
116 000.14.12.H38-240125-0014 25/01/2024 29/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DV- NGUYỄN THU HÀ - DG 863129
117 000.14.12.H38-230925-0002 25/09/2023 06/11/2023 25/01/2024
Trễ hạn 57 ngày.
NGUYỄN GIA PHÚ - MAI KIM THÚY - 3217.2M2 CLN
118 000.14.12.H38-230726-0006 26/07/2023 08/09/2023 29/01/2024
Trễ hạn 100 ngày.
DƯƠNG VĂN BÌNH - VŨ THỊ HIỀN
119 000.14.12.H38-230727-0008 27/07/2023 11/09/2023 29/01/2024
Trễ hạn 99 ngày.
LÝ A CHÍNH - TRANG THỊ PẰNG - 11234.8 M2 ĐẤT HNK
120 000.14.12.H38-230727-0009 27/07/2023 11/09/2023 29/01/2024
Trễ hạn 99 ngày.
LÝ A CHÍNH - TRANG THỊ PẰNG - 17755.4 M2 ĐẤT HNK
121 000.14.12.H38-230727-0012 27/07/2023 11/09/2023 29/01/2024
Trễ hạn 99 ngày.
LÝ A CHÁ - GIÀNG THỊ SAY - 10148.1 M2 ĐẤT HNK
122 000.14.12.H38-230727-0013 27/07/2023 11/09/2023 29/01/2024
Trễ hạn 99 ngày.
LÝ SEO CHU - GIÀNG THỊ XÚA - 5213.4M2 ĐẤT HNK
123 000.14.12.H38-231127-0015 27/11/2023 09/01/2024 14/03/2024
Trễ hạn 47 ngày.
ĐỖ TRÀNG DŨNG - PHẠM THỊ TUYẾT - 139,4M2 HNK - SP
124 000.14.12.H38-231228-0012 28/12/2023 19/02/2024 08/03/2024
Trễ hạn 14 ngày.
CHÂU A LÙ - GIÀNG THỊ MÚ - 2578,8M2 HNK - TC
125 000.14.12.H38-230929-0001 29/09/2023 10/11/2023 18/03/2024
Trễ hạn 90 ngày.
LỤC THỊ ĐOÀN - 1527,2M2 HNK
126 000.14.12.H38-230929-0002 29/09/2023 10/11/2023 18/03/2024
Trễ hạn 90 ngày.
CHẢO CÙI CHIỀU - PHÀN LỞ MẨY - 1580,2M2 HNK
127 000.14.12.H38-230630-0008 30/06/2023 17/11/2023 06/03/2024
Trễ hạn 77 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH TOÀN - ĐỖ THỊ PHƯƠNG THANH
128 000.14.12.H38-230630-0012 30/06/2023 06/12/2023 01/03/2024
Trễ hạn 61 ngày.
HOÀNG CÔNG PHÚ - TRẦN THỊ THƯƠNG
129 000.14.12.H38-231130-0001 30/11/2023 12/01/2024 15/03/2024
Trễ hạn 45 ngày.
CHẢO SÀNH VÀ - LÒ SỬ MẨY - 1435M2 HNK - TC
130 000.03.12.H38-240125-0068 25/01/2024 21/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN DƯỠNG - BL
131 000.03.12.H38-240327-0054 27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
132 000.03.12.H38-240228-0065 28/02/2024 22/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG THỊ HỒNG NHUNG - ĐT
133 000.03.12.H38-240401-0020 01/04/2024 01/04/2024 02/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG LÀO CAI
134 000.03.12.H38-231205-0070 05/12/2023 02/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
LÝ HOÀI NAM-TN (ĐẤT Ở)
135 000.03.12.H38-231110-0031 10/11/2023 06/12/2023 09/01/2024
Trễ hạn 23 ngày.
NGUYỄN VĂN TIẾN TK TRẦN THỊ LÝ-LC
136 000.03.12.H38-231122-0030 22/11/2023 08/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGÔ VĂN ĐỐ TC NGÔ ĐỨC MẠNH-CS
137 000.03.12.H38-231227-0019 27/12/2023 22/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN QUANG TRƯỜNG-NC
138 000.03.12.H38-231227-0095 27/12/2023 11/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG THỊ NHẤT-VH
139 000.13.12.H38-240321-0005 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ÔNG NGUYỄN ĐỨC TÁM
140 000.12.12.H38-240307-0014 07/03/2024 04/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐỨC LỢI/CL+ĐKBDK.
141 000.12.12.H38-230508-0022 08/05/2023 14/02/2024 15/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM NGỌC TUẤN/CẤP GCN
142 000.12.12.H38-240312-0017 12/03/2024 02/04/2024 03/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN TIỀM/GH+ĐKBD.
143 000.12.12.H38-240326-0012 26/03/2024 09/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LA VĂN TUẦN/SN.
144 000.12.12.H38-240326-0013 26/03/2024 09/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LA VĂN TUẦN/SN.
145 000.12.12.H38-240329-0004 29/03/2024 01/04/2024 02/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN NGỌC/XC.
146 000.12.12.H38-240130-0005 30/01/2024 20/02/2024 02/04/2024
Trễ hạn 30 ngày.
VI VĂN LÂM/DKBD.
147 000.00.12.H38-240301-0001 01/03/2024 10/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯỜNG MẦM NON LAO CHẢI
148 000.03.12.H38-240401-0012 01/04/2024 01/04/2024 02/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÀ TRẦN THỊ THÀNH- POM HÁN (XTC)
149 000.03.12.H38-240401-0018 01/04/2024 01/04/2024 02/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ VĂN TUYẾN
150 000.03.12.H38-240401-0052 01/04/2024 01/04/2024 02/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ LIÊN -PH
151 000.03.12.H38-240401-0071 01/04/2024 01/04/2024 02/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ VĂN CƯỜNG
152 000.03.12.H38-230905-0054 05/09/2023 18/10/2023 14/03/2024
Trễ hạn 105 ngày.
LÊ THỊ MAI-DH
153 000.03.12.H38-240410-0033 10/04/2024 10/04/2024 12/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM XUÂN TƯ
154 000.03.12.H38-240410-0071 10/04/2024 10/04/2024 12/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ HIỀN
155 000.03.12.H38-240315-0089 15/03/2024 18/03/2024 19/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÝ SEO GIẢNG
156 000.03.12.H38-230516-0064 16/05/2023 21/07/2023 05/04/2024
Trễ hạn 184 ngày.
NGUYỄN ĐĂNG MINH- PH
157 000.03.12.H38-230420-0018 20/04/2023 09/05/2023 08/04/2024
Trễ hạn 238 ngày.
LA VĂN SUẨN-TP
158 000.03.12.H38-240321-0089 21/03/2024 22/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN QUANG HUY
159 000.03.12.H38-231121-0077 21/11/2023 13/02/2024 03/04/2024
Trễ hạn 36 ngày.
KIM THỊ DỨA-DH
160 000.03.12.H38-240222-0034 22/02/2024 22/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VI THỊ BÍCH HẠNH
161 000.03.12.H38-240322-0005 22/03/2024 22/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DOÃN VĂN LÂM
162 000.03.12.H38-240322-0017 22/03/2024 22/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN ĐÌNH ĐIỀM
163 000.00.12.H38-240124-0009 24/01/2024 18/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ HƯNG- BẮC HÀ
164 000.00.12.H38-240124-0014 24/01/2024 18/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ HƯNG- BẮC HÀ
165 000.03.12.H38-231226-0043 26/12/2023 13/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN DUY YÊN- BC
166 000.03.12.H38-240229-0029 29/02/2024 29/02/2024 22/03/2024
Trễ hạn 16 ngày.
DV- ÔNG PHẠM VĂN ĐƯƠNG -LC (XTC)
167 000.03.12.H38-240401-0001 01/04/2024 01/04/2024 02/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÀ NGUYỄN THỊ MAY CSDĐ BÀ TRẦN DIỄM MY, ÔNG TRẦN ĐỨC LƯƠNG, ÔNG TRẦN ĐỨC PHÚC, BÀ TRẦN DIỆU VY- KIM TÂN (TC)
168 000.03.12.H38-231101-0048 01/11/2023 19/12/2023 11/01/2024
Trễ hạn 16 ngày.
PHẠM THỊ LIỄU-PH
169 000.03.12.H38-231201-0001 01/12/2023 14/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
ĐOÀN THỊ LAN-DH
170 000.00.12.H38-240102-0004 02/01/2024 12/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 13 ngày.
PHẠM THẾ MINH
171 000.00.12.H38-230302-0002 02/03/2023 13/04/2023 21/03/2024
Trễ hạn 243 ngày.
KHÁCH SẠN SAPA CHARM- CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SAPA HILLS
172 000.03.12.H38-240402-0008 02/04/2024 02/04/2024 03/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÀ TRẦN THỊ ĐIỆP- CAM ĐƯỜNG (TC)
173 000.03.12.H38-240402-0022 02/04/2024 02/04/2024 03/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG CÁP MẠNH HÙNG- CAM ĐƯỜNG (TC)
174 000.03.12.H38-240402-0041 02/04/2024 02/04/2024 03/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG LÝ- CAM ĐƯỜNG (TC)
175 000.03.12.H38-240402-0069 02/04/2024 02/04/2024 03/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ÔNG LÊ DUY HƯNG- BẮC CƯỜNG (XTC)
176 000.03.12.H38-240402-0070 02/04/2024 02/04/2024 03/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THÚY MẾN- XT
177 000.03.12.H38-240402-0076 02/04/2024 02/04/2024 03/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ÔNG PHAN VĂN BÌNH- BẮC CƯỜNG (TC)
178 000.03.12.H38-231102-0048 02/11/2023 04/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
ĐỖ VĂN TOẢN-VH
179 000.03.12.H38-231102-0050 02/11/2023 04/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
ĐỖ VĂN TOẢN-VH
180 000.03.12.H38-231102-0081 02/11/2023 03/01/2024 12/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH MAI-PH
181 000.03.12.H38-231102-0086 02/11/2023 03/01/2024 12/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH MAI-PH
182 000.00.12.H38-230504-0001 04/05/2023 29/06/2023 21/03/2024
Trễ hạn 189 ngày.
Công ty cổ phần thủy điện Tây Bắc
183 000.03.12.H38-231004-0062 04/10/2023 29/11/2023 07/03/2024
Trễ hạn 70 ngày.
TRẦN VĂN BỘ-LC
184 000.03.12.H38-231204-0066 04/12/2023 16/01/2024 22/03/2024
Trễ hạn 48 ngày.
LIỂU VIẾT XUÂN- NC
185 000.00.12.H38-240105-0006 05/01/2024 27/02/2024 18/03/2024
Trễ hạn 14 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM TIẾN CN NGUYỄN THỊ VÂN- BC
186 000.00.12.H38-221005-0024 05/10/2022 06/02/2023 21/03/2024
Trễ hạn 291 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM KHÓA 1-2
187 000.03.12.H38-231205-0037 05/12/2023 01/02/2024 07/03/2024
Trễ hạn 25 ngày.
LÊ THỊ THẮM- PH
188 000.03.12.H38-231205-0066 05/12/2023 02/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
LÝ HOÀI NAM-TN
189 000.03.12.H38-230906-0067 06/09/2023 04/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN THỊ MẬN-PH
190 000.03.12.H38-230906-0071 06/09/2023 20/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN VĂN ĐIỂM- PH
191 000.00.12.H38-230407-0001 07/04/2023 23/05/2023 21/03/2024
Trễ hạn 216 ngày.
Công ty cổ phần Bia- Rượu- nước giải khát LE CHAPA
192 000.00.12.H38-230407-0002 07/04/2023 31/10/2023 21/03/2024
Trễ hạn 101 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA THẮNG
193 000.03.12.H38-230907-0005 07/09/2023 29/12/2023 22/01/2024
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN KIỀU HƯNG- PH
194 000.03.12.H38-230907-0007 07/09/2023 28/12/2023 11/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
LÊ THỊ CHUNG- PH
195 000.03.12.H38-231107-0044 07/11/2023 24/10/2023 23/01/2024
Trễ hạn 64 ngày.
VŨ THỊ NIỀM-BC
196 000.00.12.H38-221108-0002 08/11/2022 03/08/2023 21/03/2024
Trễ hạn 164 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬN TẢI LONG vŨ
197 000.00.12.H38-221108-0004 08/11/2022 21/12/2022 20/03/2024
Trễ hạn 323 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY LÀO CAI
198 000.03.12.H38-231108-0053 08/11/2023 08/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN HỮU HỢP-TN
199 000.03.12.H38-231108-0057 08/11/2023 08/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN HỮU HỢP-TN
200 000.00.12.H38-240109-0003 09/01/2024 11/03/2024 12/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SAPA HILLS (SAPA)
201 000.00.12.H38-240109-0006 09/01/2024 11/03/2024 12/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SAPA HILLS (SAPA)
202 000.00.12.H38-240109-0019 09/01/2024 11/03/2024 12/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SAPA HILLS (SAPA)
203 000.00.12.H38-221209-0001 09/12/2022 23/01/2023 21/03/2024
Trễ hạn 301 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÔNG HỒNG LÀO CAI
204 000.00.12.H38-240110-0002 10/01/2024 20/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN KHẮC CHANH
205 000.00.12.H38-240110-0004 10/01/2024 24/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
CHI NHÁNH MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN, LÀO CAI - VIMICO
206 000.00.12.H38-231010-0002 10/10/2023 02/02/2024 20/03/2024
Trễ hạn 33 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN SI MA CAI
207 000.03.12.H38-231010-0023 10/10/2023 02/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN DUY TƯỞNG- KT
208 000.03.12.H38-231110-0004 10/11/2023 18/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN QUANG VINH-LC
209 000.00.12.H38-240111-0005 11/01/2024 29/02/2024 13/03/2024
Trễ hạn 9 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 BẮC NAM (DỰ ÁN KHÁCH SẠN SAPA AMAZING HOTEL)
210 000.03.12.H38-231011-0002 11/10/2023 18/10/2023 01/03/2024
Trễ hạn 96 ngày.
TRẦN ĐÌNH THU-BC
211 000.03.12.H38-230912-0058 12/09/2023 20/12/2023 02/02/2024
Trễ hạn 31 ngày.
NGUYỄN THỊ HOA-VH
212 000.03.12.H38-231012-0091 12/10/2023 15/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
LỪU VĂN DUẦN-CS
213 000.00.12.H38-230413-0001 13/04/2023 05/06/2023 21/03/2024
Trễ hạn 207 ngày.
Chi nhánh mỏ tuyển Đồng Sin Quyển, Lào Cai - Vimico
214 000.00.12.H38-221013-0011 13/10/2022 30/01/2024 21/03/2024
Trễ hạn 37 ngày.
công ty TNHH MTV thương mai Minh Thắng
215 000.03.12.H38-230914-0047 14/09/2023 14/12/2023 31/01/2024
Trễ hạn 33 ngày.
NÙNG A CAO-DH
216 000.03.12.H38-230915-0047 15/09/2023 06/02/2024 01/04/2024
Trễ hạn 39 ngày.
ĐỖ VĂN KHÁNH-CL
217 000.03.12.H38-231115-0010 15/11/2023 29/12/2023 11/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
ĐINH VĂN ĐIỀN- CL
218 000.03.12.H38-231215-0047 15/12/2023 27/02/2024 04/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGÔ THỊ THANH-DH
219 000.00.12.H38-230116-0001 16/01/2023 14/03/2023 21/03/2024
Trễ hạn 265 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI
220 000.00.12.H38-221116-0005 16/11/2022 30/05/2023 21/03/2024
Trễ hạn 211 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV DUY HIẾU
221 000.03.12.H38-231017-0012 17/10/2023 31/08/2023 06/03/2024
Trễ hạn 133 ngày.
VŨ THỊ KIM MINH-BC
222 000.00.12.H38-240118-0001 18/01/2024 07/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
223 000.00.12.H38-230918-0023 18/09/2023 14/12/2023 21/03/2024
Trễ hạn 69 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM KHÓA 1-2
224 000.00.12.H38-220620-0133 20/06/2022 26/04/2023 21/03/2024
Trễ hạn 234 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG LÀO CAI
225 000.00.12.H38-230920-0002 20/09/2023 02/11/2023 20/03/2024
Trễ hạn 98 ngày.
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỨC TUẤN - KHÁCH SẠN PISTACHIO
226 000.03.12.H38-231020-0008 20/10/2023 23/01/2024 06/03/2024
Trễ hạn 31 ngày.
NGUYỄN QUÝ CƯỜNG- PH
227 000.03.12.H38-231020-0059 20/10/2023 28/12/2023 22/01/2024
Trễ hạn 16 ngày.
ĐÀM VĂN MINH-LC
228 000.03.12.H38-231220-0081 20/12/2023 20/02/2024 06/03/2024
Trễ hạn 11 ngày.
VÀNG THỊ BỨC-CS
229 000.03.12.H38-240322-0067 22/03/2024 25/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÀ HOÀNG THỊ HƯƠNG LAN- POM HÁN (XTC)
230 000.03.12.H38-231123-0021 23/11/2023 12/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN-PH
231 000.03.12.H38-231123-0064 23/11/2023 10/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
PHẠM THỊ MINH THÌN, PHẠM QUỐC CƯỜNG-CL
232 000.03.12.H38-231123-0104 23/11/2023 26/10/2023 20/03/2024
Trễ hạn 103 ngày.
LƯU XUÂN LONG-KT
233 000.00.12.H38-240124-0019 24/01/2024 18/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ HƯNG- BẮC HÀ
234 000.03.12.H38-231024-0022 24/10/2023 08/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 18 ngày.
VŨ ĐỨC LÂM-TN
235 000.03.12.H38-231024-0024 24/10/2023 08/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 16 ngày.
VÀNG THỊ MAY-TN
236 000.03.12.H38-231024-0060 24/10/2023 15/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
HỒ VĂN TIỀM-CS
237 000.03.12.H38-230825-0056 25/08/2023 27/10/2023 25/01/2024
Trễ hạn 63 ngày.
NGUYỄN VĂN BÌNH-CL
238 000.03.12.H38-230925-0108 25/09/2023 22/12/2023 22/01/2024
Trễ hạn 20 ngày.
HOÀNG VĂN BA-DH
239 000.03.12.H38-231026-0002 26/10/2023 18/12/2023 11/01/2024
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN VĂN THANH-LC
240 000.03.12.H38-231026-0059 26/10/2023 16/01/2024 06/02/2024
Trễ hạn 15 ngày.
VŨ THỊ CƯƠNG-CS
241 000.00.12.H38-230927-0001 27/09/2023 29/11/2023 29/03/2024
Trễ hạn 86 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG GIANG SA PA
242 000.00.12.H38-221027-0014 27/10/2022 30/05/2023 21/03/2024
Trễ hạn 211 ngày.
CÔNG TY TNHH GIA HÙNG THỊNH
243 000.03.12.H38-231027-0072 27/10/2023 21/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ HUYỀN-KT
244 000.00.12.H38-230328-0002 28/03/2023 11/05/2023 21/03/2024
Trễ hạn 224 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TẢ PHỜI- VINACOMIN
245 000.00.12.H38-230428-0002 28/04/2023 28/06/2023 21/03/2024
Trễ hạn 190 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN SI MA CAI
246 000.03.12.H38-240229-0015 29/02/2024 29/02/2024 02/04/2024
Trễ hạn 23 ngày.
BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN- POM HÁN (XTC)
247 000.03.12.H38-240229-0016 29/02/2024 29/02/2024 01/04/2024
Trễ hạn 22 ngày.
HỘ ÔNG MÃ VĂN KỲ- BÌNH MINH (XTC)
248 000.03.12.H38-240229-0042 29/02/2024 29/02/2024 02/04/2024
Trễ hạn 23 ngày.
ÔNG NGUYỄN XUÂN HƯỜNG- NAM CƯỜNG (TC)
249 000.03.12.H38-231129-0076 29/11/2023 25/01/2024 07/02/2024
Trễ hạn 9 ngày.
BÙI KIM DUNG-PH
250 000.00.12.H38-231229-0002 29/12/2023 19/02/2024 13/03/2024
Trễ hạn 17 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG GIANG SAPA- SAPA
251 000.03.12.H38-230830-0083 30/08/2023 01/03/2024 11/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM VĂN TOÁN-DH
252 000.03.12.H38-231030-0051 30/10/2023 10/01/2024 07/02/2024
Trễ hạn 20 ngày.
HOÀNG VĂN SANG-TN
253 000.00.12.H38-221230-0002 30/12/2022 02/08/2023 21/03/2024
Trễ hạn 165 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV HẬU TƯƠI
254 000.03.12.H38-231031-0022 31/10/2023 08/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ THỦY-KT
255 000.03.12.H38-231031-0058 31/10/2023 05/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
TẠ VĂN TOÀN-LC
256 000.15.12.H38-230721-0007 21/07/2023 28/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ÔNG LỤC VĂN CHIẾN NTK ÔNG LỤC KIM THANH & BÀ LỤC THỊ SINH
257 000.15.12.H38-240312-0006 12/03/2024 12/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ÔNG LÙ PHÙ HOAN & BÀ PHẠM THỊ THU
258 000.15.12.H38-230221-0004 21/02/2023 27/11/2023 31/01/2024
Trễ hạn 46 ngày.
ÔNG ĐỖ THÀNH LONG & BÀ VŨ THỊ DÂN
259 000.16.12.H38-240102-0015 02/01/2024 30/01/2024 19/02/2024
Trễ hạn 14 ngày.
TRẦN VĂN HÂN (PHAN THỊ DUYÊN)
260 000.16.12.H38-240104-0020 04/01/2024 15/02/2024 19/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ BÍCH NGỌC