Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.03.12.H38-230109-0042 09/01/2023 07/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
CAO THỊ KIM-BL
2 000.03.12.H38-230309-0040 09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
BÀ TRẦN THU HIỀN- CỐC LẾU (TC)
3 000.03.12.H38-230309-0041 09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
(DV) NGUYỄN VĂN CHIẾN - XUÂN TĂNG - TC
4 000.03.12.H38-230309-0043 09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
BÀ TRẦN THỊ TRANG-BẮC CƯỜNG (TC)
5 000.03.12.H38-230309-0046 09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
BÀ DƯƠNG THỊ HỒNG VÂN- XUÂN TĂNG (TC)
6 000.03.12.H38-230309-0047 09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
BÀ NGUYỄN THỊ THÚY- CỐC LẾU (TC)
7 000.03.12.H38-230309-0048 09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
BÀ VŨ THỊ DIỆU LINH- BẮC CƯỜNG (TC)
8 000.03.12.H38-230309-0052 09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
(DV) NGUYỄN QUỐC BIÊN - CỐC LẾU - TC
9 000.03.12.H38-230309-0053 09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
BÀ VƯƠNG THU HẰNG-CỐC LẾU (XTC)
10 000.03.12.H38-230309-0055 09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
(DV) NGUYỄN THỊ AN - BĂC CƯỜNG - TC
11 000.03.12.H38-230309-0083 09/03/2023 10/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
BÀ BÙI THỊ NA- CỐC LẾU (XTC)
12 000.03.12.H38-221109-0037 09/11/2022 09/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
VI THỊ HOA- TP
13 000.13.12.H38-230111-0001 11/01/2023 23/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÀ PHẠM THỊ HẠNH
14 000.03.12.H38-230316-0048 16/03/2023 16/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TẢ PHỜI - VINACOMIN
15 000.12.12.H38-221216-0005 16/12/2022 13/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN TRUNG THÔNG/TÁCH THỬA LÀM NHÀ TRÊN ĐẤT NN
16 000.03.12.H38-221118-0060 18/11/2022 15/12/2022 10/01/2023
Trễ hạn 18 ngày.
ĐẶNG TRẦN THƯƠNG-CS
17 000.16.12.H38-230220-0007 20/02/2023 07/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HỘ BÀ BÙI THỊ NHÀI
18 000.03.12.H38-230320-0066 20/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN XUÂN MAI
19 000.03.12.H38-230320-0073 20/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NÔNG XUÂN DIỆN
20 000.03.12.H38-230320-0084 20/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
(DV) NGUYỄN KHÁNH CHI - DUYÊN HẢI - TC
21 000.16.12.H38-230221-0005 21/02/2023 07/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HỘ ÔNG LÝ VĂN THÀO
22 000.03.12.H38-221222-0075 22/12/2022 23/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ HIÊN-DH
23 000.03.12.H38-230228-0049 28/02/2023 14/03/2023 15/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG THỊ LINH-XT
24 000.03.12.H38-221228-0052 28/12/2022 09/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN TUẤN ANH-BL
25 000.03.12.H38-221230-0013 30/12/2022 13/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
VŨ VĂN HOÀNG-BL
26 000.03.12.H38-221230-0014 30/12/2022 13/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM THỊ THƠM-BL
27 000.03.12.H38-221230-0015 30/12/2022 13/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
VŨ THỊ SÂM-BL
28 000.18.12.H38-230201-0016 01/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI NGỌC KHÔI CN PHẠM THỊ MỪNG BÌA MỚI LÔ 121
29 000.18.12.H38-221201-0022 01/12/2022 26/01/2023 08/03/2023
Trễ hạn 29 ngày.
GIANG VĂN DŨNG CN NGUYỄN TRỌNG THIỆU
30 000.17.12.H38-221201-0011 01/12/2022 14/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
ĐẶNG QUANG CHUNG (CMĐ)
31 000.18.12.H38-230302-0018 02/03/2023 02/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ANH MẠNH-VŨ THỊ UYÊN
32 000.18.12.H38-221102-0003 02/11/2022 11/10/2022 04/01/2023
Trễ hạn 61 ngày.
TRẦN VĂN THẾ CN BÙI VĂN QUYẾN BÌA MỚI
33 000.18.12.H38-221102-0031 02/11/2022 30/12/2022 21/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
NGUYỄN XUÂN HÒA LÔ 33
34 000.17.12.H38-221003-0022 03/10/2022 17/10/2022 16/01/2023
Trễ hạn 65 ngày.
NGUYỄN VĂN THANH CN NGUYỄN VĂN TỈNH (ĐC)
35 000.03.12.H38-221103-0030 03/11/2022 23/02/2023 09/03/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN BÁ DUYÊN-KT
36 000.03.12.H38-221103-0073 03/11/2022 09/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 12 ngày.
ĐINH VĂN CHUNG-KT
37 000.19.12.H38-230104-0011 04/01/2023 30/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
CHẢO LÁO TẢ (NCN CHẢO KIN VẢNG) TS - 09
38 000.17.12.H38-221004-0018 04/10/2022 28/10/2022 18/01/2023
Trễ hạn 58 ngày.
ĐỖ VĂN HOAN (CMĐ)
39 000.18.12.H38-221104-0020 04/11/2022 10/01/2023 06/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN VĂN CƯỜNG TK ĐINH THỊ PHƯỢNG BÌA MỚI
40 000.03.12.H38-221104-0054 04/11/2022 10/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỆ-KT
41 000.14.12.H38-230105-0001 05/01/2023 13/01/2023 15/02/2023
Trễ hạn 23 ngày.
NGUYỄN THỊ LAN ANH
42 000.17.12.H38-230105-0007 05/01/2023 19/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐẶNG VĂN ĐẠI TC ĐẶNG VĂN THÀNH (ĐC)
43 000.19.12.H38-230105-0004 05/01/2023 19/01/2023 21/02/2023
Trễ hạn 23 ngày.
CỒ DUY TUẤN (NTC CÙ DUY THIỂM) TT - 09
44 000.18.12.H38-221005-0015 05/10/2022 27/10/2022 10/01/2023
Trễ hạn 53 ngày.
ĐỖ VĂN LỢI TC ĐỖ VĂN LƯỢNG
45 000.18.12.H38-221005-0026 05/10/2022 19/10/2022 06/03/2023
Trễ hạn 98 ngày.
PHẠM THỊ KẾ CN NGUYỄN VĂN VƯƠNG- TẠ THỊ HỢI BÌA MỚI
46 000.17.12.H38-221205-0007 05/12/2022 23/12/2022 11/01/2023
Trễ hạn 13 ngày.
HOÀNG THỊ QUYẾT CN ĐÀO THỊ LƯƠNG
47 000.17.12.H38-221205-0011 05/12/2022 18/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
TRỊNH VĂN TẠNH CN NGUYỄN ĐỨC BẢO (ĐC)
48 000.18.12.H38-221205-0041 05/12/2022 11/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
VŨ ĐỨC NGUYÊN
49 000.14.12.H38-230106-0006 06/01/2023 27/01/2023 16/02/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN THÙY LINH
50 000.14.12.H38-230106-0007 06/01/2023 27/01/2023 17/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
TRẦN THỦY TRANG
51 000.17.12.H38-230106-0006 06/01/2023 17/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NÔNG VĂN LÓT (CĐ)
52 000.18.12.H38-230106-0025 06/01/2023 27/02/2023 08/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LƯƠNG VĂN HOÀN - HÀ THỊ YẾN
53 000.18.12.H38-221006-0001 06/10/2022 06/06/2022 06/01/2023
Trễ hạn 153 ngày.
PHẠM VĂN BỘ CN ĐẶNG XUÂN THẢO 95 BÌA MỚI
54 000.17.12.H38-221006-0020 06/10/2022 09/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 20 ngày.
TRẦN VĂN HẢI (CMĐ)
55 000.17.12.H38-221006-0026 06/10/2022 09/12/2022 09/01/2023
Trễ hạn 21 ngày.
LƯƠNG THẠNH BÌNH (CMĐ)
56 000.17.12.H38-221006-0028 06/10/2022 01/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 26 ngày.
LƯƠNG THỊ ĐẠNH (CMĐ)
57 000.17.12.H38-221006-0029 06/10/2022 15/07/2022 06/01/2023
Trễ hạn 124 ngày.
MA VĂN THỌ (CMĐ)
58 000.17.12.H38-221006-0035 06/10/2022 01/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 26 ngày.
HOÀNG VĂN DỰ (CM ONT)
59 000.16.12.H38-221206-0001 06/12/2022 10/11/2022 06/01/2023
Trễ hạn 41 ngày.
ÔNG HOÀNG XUÂN BẮC (BÀ VŨ THỊ HỒNG HOA)
60 000.17.12.H38-221007-0001 07/10/2022 18/11/2022 30/01/2023
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN THANH CHỮ (CM)
61 000.18.12.H38-221107-0018 07/11/2022 01/11/2022 11/01/2023
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN TIẾN VƯƠNG CN PHẠM VĂN QUẾ 38 BÌA MỚI
62 000.03.12.H38-221107-0060 07/11/2022 22/12/2022 16/01/2023
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN THỊ CHUNG - KT
63 000.18.12.H38-221108-0013 08/11/2022 03/01/2023 04/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ ĐÌNH THỦY- ĐINH THỊ THANH HUYỀN LÔ 15
64 000.17.12.H38-221208-0003 08/12/2022 17/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NÔNG VĂN THẮNG CN TRIỆU VĂN PHÚC
65 000.17.12.H38-221208-0030 08/12/2022 05/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
HOÀNG NGHĨA VỤ CN MÔNG VĂN ANH (ĐC)
66 000.14.12.H38-230109-0003 09/01/2023 27/12/2022 17/02/2023
Trễ hạn 38 ngày.
BÀ NGUYỄN THỊ HUỆ , ÔNG LÊ BẰNG LƯƠNG
67 000.14.12.H38-230109-0004 09/01/2023 28/12/2022 17/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
PHẠM THỊ HUYỀN CSD NGUYỄN THỊ HUỆ
68 000.18.12.H38-230109-0004 09/01/2023 30/01/2023 22/02/2023
Trễ hạn 17 ngày.
ĐINH THỊ THIỆN, NGUYÊN ĐỨC HƯNG TK NGUYỄN THỊ HẠNH
69 000.19.12.H38-230109-0007 09/01/2023 13/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 12 ngày.
VŨ TRƯỜNG GIANG (NCN BÙI HUYỀN TRANG) TT - 09
70 000.03.12.H38-230109-0041 09/01/2023 09/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 21 ngày.
TRẦN THỊ TÂM CN TẠ THỊ HUỆ- PH
71 000.19.12.H38-230109-0019 09/01/2023 17/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ LINH (NTK NGUYỄN THẾ BÙI) TT - 09
72 000.13.12.H38-230209-0001 09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ÔNG LÊ THANH NGHỊ & BÀ NGUYỄN THỊ THÙY
73 000.12.12.H38-221209-0003 09/12/2022 14/12/2022 10/01/2023
Trễ hạn 19 ngày.
HOÀNG VĂN QUỲNH/TÁCH
74 000.17.12.H38-221209-0010 09/12/2022 19/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN HẬU CN ĐÀO ANH TÚ (ĐC)
75 000.17.12.H38-221209-0024 09/12/2022 21/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN ĐÌNH DUNG CN ĐẶNG THỊ NGHỊ (ĐC)
76 000.19.12.H38-230110-0004 10/01/2023 10/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGÔ PHẠM LÊNH (NCN LÙ THỊ HƯỜNG) MH - 09
77 000.15.12.H38-230210-0001 10/02/2023 07/03/2023 16/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
HỘ ÔNG TRÁNG PHÙ KHOÁN CN ÔNG TRÁNG PHÙ KHOẢI & BÀ PỜ CHẢN DÍN
78 000.03.12.H38-221110-0012 10/11/2022 04/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 18 ngày.
ĐOÀN THỊ HOA-KT
79 000.17.12.H38-221110-0018 10/11/2022 11/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ CÔNG THUẬN (CMĐ)
80 000.16.12.H38-230111-0010 11/01/2023 28/02/2023 14/03/2023
Trễ hạn 10 ngày.
BÀ HOÀNG THỊ KIM NHUNG
81 000.18.12.H38-230111-0029 11/01/2023 06/03/2023 07/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN NHẤT CN LÊ QUANG ĐỆ BÌA MỚI
82 000.18.12.H38-221111-0042 11/11/2022 13/01/2023 05/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
ĐINH TRƯỜNG GIANG CN PHẠM THÀNH NAM 1226
83 000.18.12.H38-230112-0025 12/01/2023 16/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
GIANG VĂN LUẬN CN GIANG VĂN ĐẠI 5,6 BÌA MỚI
84 000.18.12.H38-221012-0017 12/10/2022 23/12/2022 17/03/2023
Trễ hạn 60 ngày.
BỒNG VĂN MẠNH
85 000.17.12.H38-221212-0001 12/12/2022 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MẠNH LÂM TC BÙI THỊ HOÀI
86 000.17.12.H38-221212-0002 12/12/2022 06/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ KÝ (CMĐ)
87 000.17.12.H38-230213-0003 13/02/2023 09/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ DÈO (HỢP)
88 000.03.12.H38-221213-0068 13/12/2022 06/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM TIẾN BÌNH-CĐ
89 000.16.12.H38-221213-0011 13/12/2022 06/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN LONG (NGUYỄN THỊ ÉN)
90 000.15.12.H38-230214-0006 14/02/2023 14/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ÔNG PHU QUANG NGỌC NTK ÔNG PHU CHẨN LÌN
91 000.18.12.H38-221014-0022 14/10/2022 30/12/2022 10/02/2023
Trễ hạn 30 ngày.
VÀNG VĂN HÙNG TC VÀNG VĂN ĐUA BÌA MỚI
92 000.18.12.H38-221114-0020 14/11/2022 17/01/2023 21/02/2023
Trễ hạn 25 ngày.
TÔ VĂN PÍN
93 000.03.12.H38-221114-0104 14/11/2022 10/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 11 ngày.
VŨ THỊ LIỆU-KT
94 000.18.12.H38-221115-0035 15/11/2022 12/01/2023 21/02/2023
Trễ hạn 28 ngày.
PHẠM NHƯ NGỌC
95 000.18.12.H38-221115-0051 15/11/2022 12/01/2023 21/02/2023
Trễ hạn 28 ngày.
THÀN VĂN GIANG CN THÀN VĂN DŨNG
96 000.17.12.H38-221115-0012 15/11/2022 25/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN HIỀN CN NGÔ ĐỨC TOÀN
97 000.18.12.H38-221115-0062 15/11/2022 19/01/2023 21/02/2023
Trễ hạn 23 ngày.
BÙI THỊ CHUYỀN
98 000.17.12.H38-230216-0010 16/02/2023 10/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
LƯU BÁ SƠN TC NGUYỄN ANH TUẤN (ĐC)
99 000.18.12.H38-230216-0037 16/02/2023 14/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ NHUYỄN TC NGUYỄN THIỆN TUẤN BÌA MỚI
100 000.03.12.H38-230316-0018 16/03/2023 16/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ MỸ
101 000.13.12.H38-230316-0001 16/03/2023 16/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
THÀN THỊ PHƯƠNG (THỬA 123)
102 000.13.12.H38-230316-0002 16/03/2023 16/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
THÀN THỊ PHƯƠNG (THỬA 120)
103 000.17.12.H38-221116-0016 16/11/2022 12/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN VĂN TOÀN (CM TĐC)
104 000.18.12.H38-221216-0024 16/12/2022 19/01/2023 22/02/2023
Trễ hạn 24 ngày.
ĐỖ THỊ HIỀN CN GIÀNG SEO VẢNG- BÙI TIẾN DŨNG BÌA MỚI
105 000.18.12.H38-230117-0009 17/01/2023 17/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VŨ TRỤ TC TRẦN THỊ VIỆT HƯƠNG BÌA MỚI
106 000.16.12.H38-221117-0021 17/11/2022 17/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ÔNG HOÀNG VĂN TUẤN
107 000.18.12.H38-221118-0037 18/11/2022 14/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN CƯỜNG TK NGÔ THỊ THUỶ
108 000.03.12.H38-221118-0077 18/11/2022 28/12/2022 18/01/2023
Trễ hạn 15 ngày.
ĐINH THỊ HOA-CĐ
109 000.16.12.H38-221219-0005 19/12/2022 16/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỘ ÔNG HÀ QUANG KIM (NGUYỄN THỊ HÒA)
110 000.17.12.H38-221219-0018 19/12/2022 23/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐAN CN TRẦN THỊ NGỢI
111 000.03.12.H38-230220-0081 20/02/2023 16/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRIỆU XUÂN THÁI CN NGUYỄN TRUNG THÀNH -BM
112 000.12.12.H38-230220-0010 20/02/2023 06/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐINH VĂN ĐẠO/ĐG
113 000.18.12.H38-221020-0007 20/10/2022 25/01/2023 13/02/2023
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN PHÚ CƯỜNG CN ĐỖ VĂN CƯỜNG 1064 BÌA MỚI
114 000.18.12.H38-221020-0020 20/10/2022 20/02/2023 07/03/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ NGUYỆT CN LÃ ĐỨC PHONG BÌA MỚI
115 000.18.12.H38-221220-0026 20/12/2022 09/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 15 ngày.
PHAN THANH SƠN
116 000.03.12.H38-230221-0035 21/02/2023 06/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VI VĂN KÌ CN TRẦN THỊ HÀ-TP
117 000.17.12.H38-221121-0013 21/11/2022 16/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN DŨNG CN NGUYỄN THỊ XUÂN
118 000.16.12.H38-221221-0021 21/12/2022 08/03/2023 10/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỘ ÔNG VÀNG VĂN THANH
119 000.19.12.H38-230222-0006 22/02/2023 07/03/2023 10/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VÀNG THỊ LÍU (NCN NGUYỄN TIẾN VINH) BV 04
120 000.18.12.H38-221222-0007 22/12/2022 07/03/2023 16/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN THỊ THÚY TK LÂM VĂN TỘ BÌA CŨ
121 000.03.12.H38-221222-0040 22/12/2022 12/01/2023 16/02/2023
Trễ hạn 25 ngày.
BÙI CÔNG HOÀN-LC
122 000.16.12.H38-221222-0004 22/12/2022 07/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HỘ ÔNG LY SEO PHỨ
123 000.18.12.H38-221222-0025 22/12/2022 17/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN MỴ
124 000.03.12.H38-230223-0034 23/02/2023 16/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ QUÝ-TN
125 000.15.12.H38-221223-0008 23/12/2022 24/02/2023 17/03/2023
Trễ hạn 15 ngày.
HỘ BÀ NGUYỄN THỊ MAI TẶNG CHO ÔNG TRẦN QUANG TỰ & BÀ NGUYỄN THỊ THƯƠNG
126 000.17.12.H38-221124-0002 24/11/2022 19/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
DƯƠNG VĂN TRƯỜNG CN NGUYỄN ĐỨC TÀI
127 000.18.12.H38-221025-0024 25/10/2022 08/11/2022 18/01/2023
Trễ hạn 51 ngày.
LÝ THỊ TÌNH
128 000.18.12.H38-221025-0031 25/10/2022 16/11/2022 17/01/2023
Trễ hạn 44 ngày.
ĐẶNG THỊ Ý
129 000.18.12.H38-221025-0043 25/10/2022 10/02/2023 07/03/2023
Trễ hạn 17 ngày.
LƯU ĐÌNH LIỆU TK TRẦN THỊ NHẪN BÌA MỚI
130 000.17.12.H38-221026-0010 26/10/2022 03/02/2023 13/03/2023
Trễ hạn 26 ngày.
TRẦN VĂN NẠP (CĐ) (ĐC)
131 000.17.12.H38-221227-0020 27/12/2022 15/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 6 ngày.
HOÀNG VĂN TÀI CN LỤC VĂN TOM (ĐC)
132 000.18.12.H38-221227-0042 27/12/2022 21/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGÔ HỮU TƯỞNG
133 000.17.12.H38-221128-0012 28/11/2022 04/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
LÝ VĂN SẦU TC LÝ VĂN THẮNG (ĐC)
134 000.18.12.H38-221128-0028 28/11/2022 15/02/2023 07/03/2023
Trễ hạn 14 ngày.
ĐOÀN THỊ QUÊ TC PHẠM VĂN HÙNG
135 000.18.12.H38-221228-0008 28/12/2022 08/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 10 ngày.
PHẠM VĂN VỮNG TC PHẠM TRUNG TIỆP BÌA MỚI
136 000.18.12.H38-221129-0001 29/11/2022 12/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THU- NGUYỄN VĂN HÙNG
137 000.18.12.H38-221129-0002 29/11/2022 12/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THU- NGUYỄN VĂN HÙNG
138 000.18.12.H38-221129-0003 29/11/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN CÔNG TUẤN - PHẠM THỊ MINH NGUYỆT
139 000.18.12.H38-221129-0022 29/11/2022 31/01/2023 21/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN THỊ LIỂN
140 000.18.12.H38-221229-0010 29/12/2022 17/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN DOÃN LỊCH - NGUYỄN THỊ YẾN
141 000.18.12.H38-230130-0005 30/01/2023 24/02/2023 07/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐÔNG CN PHAN QUỲNH TRANG BÌA MỚI
142 000.17.12.H38-221130-0011 30/11/2022 19/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
LƯƠNG THẾ THÂN CN NGÔ ĐỨC TOÀN
143 000.03.12.H38-230131-0001 31/01/2023 22/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÀN A HÀ TC PHÀN THỊ KIỀU- BM
144 000.18.12.H38-221031-0007 31/10/2022 23/01/2023 13/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN MẠNH HÀ VŨ THỊ HOÀI