Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.05.H38-231002-0003 02/10/2023 15/11/2023 30/11/2023
Trễ hạn 11 ngày.
TRẦN TRUNG ĐỨC
2 000.00.05.H38-231101-0015 01/11/2023 03/11/2023 06/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THU CÚC
3 000.00.05.H38-231110-0013 10/11/2023 14/11/2023 15/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ KIM YẾN
4 000.00.05.H38-231120-0001 20/11/2023 22/11/2023 23/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG THỊ LỆ THU
5 000.00.05.H38-230623-0005 23/06/2023 20/09/2023 30/09/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN ĐẮC TÚ
6 000.00.05.H38-231024-0005 24/10/2023 26/10/2023 27/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THANH BÌNH
7 000.00.05.H38-230525-0008 25/05/2023 29/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN QUANG TRUNG
8 000.00.05.H38-230428-0010 28/04/2023 16/06/2023 19/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN PHÁT
9 000.00.05.H38-231030-0004 30/10/2023 01/11/2023 02/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
MÁ THỊ LANG